En sum­ma li­ka svind­lan­de som pro­vo­ce­ran­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Låg be­lägg­ning och höga hy­ror” (16/6).

VAR­BERG. 285 000 kro­nor i må­nads­hy­ra för att in­kvar­te­ra fy­ra ny­an­län­da in­vand­ra­re. Siff­ror­na i Hal­lands Ny­he­ters ar­ti­kel 16/6 är li­ka svind­lan­de som de är pro­vo­ce­ran­de. En del av, men in­te he­la, kost­na­den tas av sta­ten sna­ra­re än kom­mu­nen. Oav­sett vil­ket är det i slutän­dan skat­te­be­ta­lar­na som får stå för no­tan. I en si­tu­a­tion där po­li­sen går på knä­na, för­sva­ret är un­der­fi­nan­si­e­rat och äldre­omsor­gen räk­nar ägg­hal­vor ver­kar det än­då all­tid fin­nas peng­ar till fort­satt mas­sin­vand­ring. Vi sve­ri­ge­de­mo­kra­ter vän­der oss tyd­ligt emot des­sa pri­o­ri­te­ring­ar. Det är dags för en för­änd­ring.

Erik Hells­born

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.