Lång­vä­ga gäs­ter loc­kas till Valinge un­der fullspäc­kad vec­ka

Hallands Nyheter - - Varberg - ELLINOR SVENSSON ellinor.svensson@hn.se

Ut­ställ­ning­ar, fi­ka, mu­sik, sitt­gym­pa, våf­fel­café och kyrk­vand­ring. Och mer finns det att väl­ja på. Ja, sche­mat är fullspäc­kat denna vec­ka för Valinge­bor­na.

I sön­dags in­vig­des för förs­ta gång­en Valing­e­vec­kan. Vec­kan in­vig­des med en guds­tjänst i kyr­kan där ett hund­ra­tal Valinge­bor var på plats. Mar­ti­na Val­le­ri­us, präst i Valinge kyr­ka, be­rät­tar att de vil­le ord­na nå­got för byg­den.

– Åren in­nan har det va­rit Tor­pa­vec­kan. Men ef­tersom Valinge kyr­ka re­no­ve­ra­des vid års­skif­tet vil­le vi upp­märk­sam­ma Valinge. Och än så länge har det va­rit väl­digt lyc­kat och loc­kat många i byg­den.

I MÅNDAGS ARRANGERADES be­rät­tar­café. Många histo­ri­er kom upp till ytan om kyr­kan då och nu, det var många min­nen som de­la­des.

– Det var ing­en som vil­le gå här­i­från, sä­ger hon och skrat­tar.

Eli­sa­beth Ot­ter­dahl, ord­fö­ran­de i byg­de­la­gen är glad att det finns stort en­ga­ge­mang och för­e­nings­liv i byg­den.

– Det vill vi vi­sa un­der vec­kan. Vi har för­sökt an­vän­da oss av vå­ra lo­ka­la för­må­gor i allt vi gör, ut­ställ­ning­ar, mu­sik och myc­ket mer, sä­ger hon.

NÄR HN ÄR på plats har över ett fem­ti­o­tal per­so­ner sam­lats på grus­pla­nen vid kyr­kan för att va­ra med på kyrk­vand­ring­en, som ska gå från Hul­ta till Valinge kyr­ka med stopp för fika­pa­us vid bak­stu­gan i Mor­nö. Många är Valinge­bor men vand­ring­en loc­kar även lång­vä­ga gäs­ter från Fjärås, Askim och Gäl­linge. Ma­jvi Sem­born tyc­ker det är fan­tas­tiskt att folk or­kat ta sig he­la vägen från Askim. Hon har bott i Valinge he­la sitt liv.

– Det bäs­ta med Valinge är na­tu­ren, det är så otro­ligt vac­kert. Och lug­net. Det är även en väl­digt bra sam­man­håll­ning i byg­den det är ro­ligt, sä­ger hon.

Bild: ELLINOR SVENSSON

FÖRVÄNTANSFULLA VALINGE­BOR. På tis­dags­ef­ter­mid­da­gen sam­la­des ett fem­ti­o­tal per­so­ner för att gö­ra en av Valing­e­vec­kans ak­ti­vi­te­ter, kyrk­vand­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.