Strand­berg ny kyr­ko­her­de – Philips­son till Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg - SIMON CARLSSON 010-471 53 27 simon.carlsson@hn.se

Det finns många ovan­li­ga kom­bi­na­tio­ner, men kyr­ko­her­de och spin­ning­le­da­re till­hör nog de mer an­norlun­da. – Jag är fak­tiskt in­te ens en­sam om det i Var­berg, sä­ger Niklas Strand­berg, ny kyr­ko­her­de i Lind­ber­ga för­sam­ling.

Ef­ter fem år som kom­mi­nis­ter i Lind­ber­ga för­sam­ling tar nu Niklas Strand­berg ett steg upp på kar­riärste­gen. Med bör­jan i au­gusti är han ny kyr­ko­her­de se­dan Ol­le Philips­son läm­nar för att bli kyr­ko­her­de i Var­bergs för­sam­ling.

– Det känns spän­nan­de, jag är öd­mjuk och för­vän­tans­full in­för min nya roll, sä­ger Strand­berg som me­nar att han har en för­del i att re­dan ar­be­ta in­om för­sam­ling­en.

– Jag be­hö­ver in­te lä­ra kän­na för­sam­ling­en på sam­ma sätt som nå­gon kom­mer ut­i­från.

EF­TER ETT ÅR i Ul­ri­ce­hamn job­ba­de Niklas Strand­berg spin­ning­le­da­re, vi är nog de en­da i Sve­ri­ge som är bå­de spin­ning­le­da­re och präs­ter. Vi är in­te många ”ju­do­präs­ter” hel­ler för den de­len.

Lus­tigt nog har bå­de Strand­berg och hans fö­re­trä­da­re Ol­le Philips­son svart bäl­te i ju­do, Philips­son som nu blir kom­mi­nis­ter i Var­bergs för­sam­ling.

– Jag har va­rit kyr­ko­her­de i åt­ta år och har trivts jät­te­bra, men det är myc­ket ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter. Jag tyc­ker det är ro­ligt att gö­ra präst­upp­gif­ter­na där man mö­ter män­ni­skor som dop och vigs­lar, sä­ger Philips­son. Hur ser du på din tid som kyr­ko­her­de i Lindberg?

– Det har va­rit en jät­te­bra re­sa, för­sam­ling­en har växt un­der åren och för­änd­rats från en lands­orts­för­sam­ling där al­la kän­ner varand­ra till att många kom­mer ut­i­från. Men som kyr­ko­her­de får man ta al­la smäl­lar, nu ser jag fram emot att job­ba i sta­den, sä­ger Philips­son som vet vad han sär­skilt vill tid på.

– Psy­kisk ohäl­sa är nå­got jag som vill en­ga­ge­ra mig i, men jag har ju en chef så vi får se vad han sä­ger ock­så.

Bild: ANNIKA KARLBOM

KLÄTTRAR I KARRIÄREN. Ef­ter fem år som kom­mi­nis­ter i Lind­ber­ga för­sam­ling tar Niklas Strand­berg nu över som kyr­ko­her­de.

Bild: ANNIKA KARLBOM

VILL SE FLER. Niklas Strand­berg upp­ma­nar de som i dag in­te be­sö­ker kyr­kan att kom­ma på nå­got av för­sam­ling­ens eve­ne­mang. ”Som Je­sus sa: ´Följ med och se´”

Bild: ANNIKA KARLBOM/ARKIV

TILL VAR­BERG. Ol­le Philips­son blir ny kom­mi­nis­ter i Var­bergs för­sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.