Tra­fik­ka­os ho­tar vid se­gel­fes­ten

Hallands Nyheter - - Nyheter - LENNART HILDINGSSON 010-471 51 27 lh@hn.se

Tall Ships Ra­ces i Halm­stad kom­mer att kring­gär­das av tra­fik­pro­blem, främst brist på par­ke­rings­plat­ser i cen­tra­la Halm­stad.

För sex år se­dan, när ar­range­mang­et hölls här se­nast och med cir­ka 300 000 be­sök, an­vän­des cir­ka 5 000 bilupp­ställ­nings­plat­ser. Des­sa låg dess­utom till stör­re de­len i an­slut­ning till hamn- och fest­om­rå­det.

Den här gång­en finns ba­ra till­gång till 3 000 plat­ser för ar­range­mang­et, varav de fles­ta lig­ger så långt bort som på Ha­göns cam­ping vid Öst­ra stran­den.

An­sva­ri­ga för pla­ne­ring­en hop­pas nu att stör­re an­del av be­sö­kar­na an­vän­der kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Det kan bli tra­fik­pro­blem om in­te till­räck­ligt många väl­jer and­ra färd­sätt än bil, sä­ger Bengt Kenneryd, tek­nisk ko­or­di­na­tor vid kom­mu­nens tek­nik- och fri­tids­för­valt­ning.

På lör­dag kol­li­de­rar Tall Ships Ra­ces dess­utom med två and­ra sto­ra ar­range­mang som bå­de krä­ver per­son­bilspar­ke­ring­ar och ga­tu­av­stäng­ning­ar i cen­tra­la Halm­stad: HBK:S hem­ma­match mot Elfs­borg och Halm­stad Tri­athlon. Det se­na­re är ett ar­range­mang som i år sam­lar upp­åt 600 an­mäl­da del­ta­ga­re.

PÅ DEN HEMSIDA som Des­ti­na­tion Halm­stad har satt upp för Tall Ships Ra­ces (TSR) upp­ma­nas be­sö­ka­re att läm­na bi­len hem­ma och i stäl­let be­ge sig till kaj- och hamn­om­rå­de­na till fots, med cy­kel el­ler med kol­lek­tiv­tra­fik. Hal­lands­tra­fi­ken har ock­så satt upp ex­tra­tu­rer på de stör­re lin­jer­na ge­nom Halm­stad.

Tek­nik- och fri­tids­för­valt­ning­en har med ljus och lyk­ta för­sökt hit­ta till­räck­ligt med ex­tra par­ke­rings­plat­ser, med ett re­sul­tat som in­te nåd­de upp till det man strä­va­de mot. Det blev 2 980 plat­ser, med en­dast 260 i när­he­ten av hamn­om­rå­det.

Bengt Kenneryd be­rät­tar att man för­ra gång­en ha­de till­gång till sto­ra ytor i hamn­om­rå­det, som nu in­te kan an­vän­das. Bil­te­mas tomt, där 1500 bi­lar kun­de par­ke­ras som­ma­ren 2011, är nu be­byggd och en an­nan stor yta läng­re ut, som fanns då, an­vänds nu av Skan­di­a­trans­port för sin im­port av bi­lar. Ock­så den sto­ra gruspar­ke­ring­en som kal­las mark­nads­plat­sen har för­svun­nit ge­nom att ga­tor­na dit är av­stäng­da.

”Det kan bli tra­fik­pro­blem om in­te till­räck­ligt många väl­jer and­ra färd­sätt än bil.” BENGT KENNERYD, tek­nisk ko­or­di­na­tor

EN AN­NAN MISSRÄKNING är att man in­te har kun­nat sät­ta upp skyt­tel­bus­sar på den fem kilo­me­ter långa sträc­kan mel­lan Ha­gön och Ts­r­om­rå­det.

– Vi vil­le an­ord­na så att be­sö­ka­re kun­de ta sig med skyt­tel­bus­sar från Ha­gön. Fle­ra oli­ka lös­ning­ar och for­mer för fi­nan­sie­ring har dis­ku­te­rats in­ternt och ex­ternt men ty­värr har vi in­te fått en lös­ning, då det in­te finns peng­ar i bud­ge­ten för den opla­ne­ra­de ak­ti­vi­te­ten. sä­ger Bengt Kenneryd.

I stäl­let hän­vi­sas bi­lis­ter­na som vill par­ke­ra vid Öst­ra stran­den till or­di­na­rie stads­bus­sar som går var 30:e mi­nut. Lin­je 63, Ha­gön–ty­lö­sand via cent­rum, om­fat­tas in­te av Hal­lands­tra­fi­kens ex­tra­bus­sar un­der TSR.

DEN STÖRS­TA FLASKHALSEN för bil­tra­fi­ken i Halm­stad just nu är om­lägg­ning­en av kör­fäl­ten på La­holms­vä­gen, in­vid järn­vägs­vi­a­duk­ten. Un­der Tsr-da­gar­na kom­mer tra­fik­kon­to­ret – trots att väg­ar­be­tet in­te är klart – att öpp­na för två kör­fält i var­de­ra rikt­ning­en.

– Det blir full fram­kom­lig­het från bå­da hål­len, lo­var pro­jekt­le­da­re Chris­ter Jo­hans­son.

Han re­ser­ve­rar sig dock för has­tig­hets­be­gräns­ning­en 30 km/h, vil­ken för­mod­li­gen kom­mer att kvar­stå då det är fort­satt trångt vid plat­sen.

Ock­så Enslövs­vä­gen (Väx­jö­vä­gen) kom­mer att öpp­nas vid kors­ning­en till La­holms­vä­gen, vil­ken ock­så kom­mer att ljus­re­gle­ras.

En­dast den cy­kel­ba­na vid vi­a­duk­ten som går på sta­tions­si­dan hålls öp­pen, med fort­satt upp­ma­ning för cy­klis­ter­na att le­da cy­keln för­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.