Fal­ken­bergs eki­page sat­sar på me­dal­jer­na

AGILITY: FALKENBERGARE TILL SM I ÖSTERSUND

Hallands Nyheter - - Nyheter - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Hun­dar och fö­ra­re lig­ger i hård­trä­ning in­för agility-sm som går av sta­peln i hel­gen. Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubb täv­lar med he­la tret­ton eki­page – näst flest i he­la Sve­ri­ge.

Det rå­der sam­spel sinse­mel­lan eki­pa­gen. Bå­de hund och fö­ra­re har full kon­cent­ra­tion. Jo­han Eriksson styr hun­den och vi­sar vägen, men tving­as hål­la ett högt tem­po för att hänga med den sex­å­ri­ga bor­der­col­li­en Ådi.

Jo­han Eriksson har vun­nit de svens­ka mäs­ter­ska­pen tre gång­er, och täv­lat agility se­dan 1991. Trots si­na ti­di­ga­re pre­sta­tio­ner är han öd­mjuk.

– DET KAN GÅ HUR som helst. Kon­kur­ren­sen är sten­hård i år. Har man fly­tet med sig finns chan­sen till pall­plats, men som sagt – ni­vån är hög, sä­ger han.

”I agility täv­lar al­la mot al­la, män som kvin­nor, gam­mal som ung. Det gör spor­ten ex­tra fan­tas­tisk.”

JO­HAN ERIKSSON

Reg­ler­na är enk­la: må­let är att få den snab­bas­te ti­den ut­an fel, ett så kal­lat ”nol­lat lopp”. Täv­ling­en är upp­de­lad i fem stor­leks­klas­ser, och ba­ra i Jo­han och Ådis klass täv­lar 83 styc­ken eki­page.

Det är ett stort gäng från Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubb som åker till SM i Östersund. Åt­ta fö­ra­re och tret­ton eki­page, då någ­ra av dem täv­lar med fle­ra hun­dar. De är näst flest in­di­vi­du­el­la eki­page i he­la lan­det, och fle­ra av de täv­lan­de är dess­utom väl­ru­ti­ne­ra­de.

CHRISTINA BESKOW GÖR sitt nit­ton­de SM i rad, hon är er­fa­ren men be­rät­tar att hon mås­te ar­be­ta för att hål­la sin ner­vo­si­tet un­der kon­troll.

– Det här är höjd­punk­ten på he­la året. Jag för­sö­ker nju­ta av att ha nått hit i stäl­let för att bli ner­vös, sä­ger Christina Beskow. Vad tror du om ut­fal­let?

– Jag har höga för­hopp­ning­ar. Vi har ett sta­bilt och bra lag. Det blir spän­nan­de att se.

Han­na Wen­nersten Nils­son har syss­lat med agility se­dan hon var tio år gam­mal. Hund­in­tres­set har all­tid fun­nits in­om fa­mil­jen. När hen­nes mam­ma trä­na­de lyd­nad med fa­mil­jens hund på Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubb fick Han­na syn på agi­li­ty­trä­ning­en in­till, och hon blev fast. För två år se­dan vann hon SM för tred­je gång­en.

– Al­la eki­page blir ju bätt­re och bätt­re, men jag hop­pas på en me­dalj. Vi sat­sar åt­minsto­ne på det, sä­ger hon.

RESTEN AV ÅRET re­ser de täv­lan­de runt på täv­ling­ar från Ystad i sö­der, till Stock­holm i norr. Det gäl­ler att gå in hel­hjär­tat för spor­ten och sam­la så kal­la­de ”pin­nar” för att kva­li­fi­ce­ra sig till SM. Man mås­te pla­ce­ra sig bland de 15 bäs­ta pro­cen­ten på åt­ta täv­ling­ar för att få ”Sm-pin­nar”.

Rebecka Wen­nersten är sam­man- kal­lan­de på Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubbs agi­li­ty­sek­tor och ska själv täv­la i SM. Hon be­rät­tar att spor­ten har vux­it la­vinar­tat un­der de se­nas­te åren. På tio år har an­ta­let star­ter i klass tre mer än dub­ble­rats.

– I agility täv­lar al­la mot al­la, män som kvin­nor, gam­mal som ung. Det gör spor­ten ex­tra fan­tas­tisk, sä­ger hon.

MOT SLUTET AV som­ma­ren är det dags för de nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen, och även där är Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubb re­pre­sen­te­ra­de.

– Agi­li­tyn har all­tid va­rit stor i Fal­ken­berg. Ett tag låg den ne­re en aning, men den är de­fi­ni­tivt på upp­sving igen, sä­ger Jo­han Eriksson.

REDO FÖR TÄVLING. Den sex­å­ri­ga bor­der­col­li­en Ådi är väl för­be­redd för SM och vet­vis trä­nat agility. Men det är vik­tigt att in­te över­trä­na, sä­ger täv­lings­kam­ra­ten

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

fly­ger snabbt över de oli­ka hind­ren på Fal­ken­bergs Bruks­hunds­klubb. – Vi bru­kar springa till­sam­mans i sko­gen, och vi har giJo­han Eriksson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.