Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Kul­tur- och fri­tids­nämn­dens upp­drag vid­gas, från ung­doms­grup­pen 12 - 16 år, till att även om­fat­ta åld­rar­na 17 - 20 år. I årets bud­get sat­sar Fal­ken­bergs po­li­ti­ker 4 nya mil­jo­ner på den här ut­ök­ning­en. * Den störs­ta sats­ning­en på ung­do­mar i Fal­ken­bergs kom­mun på 2000-ta­let in­ne­bär bland an­nat att ung­do­mar ut­an­för cen­tral­or­ten kom­mer att bli or­dent­ligt boos­ta­de då den mo­bi­la ung­doms­går­den i prin­cip kan stäl­las upp var som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.