Tu­rist­by­rån tar plats på Skrea strand

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO

Den här som­ma­ren kom­bi­ne­ras tu­ristin­for­ma­tion med fi­ka i An­nas Träd­gård. Åsa Bengts­son, tu­ri­st­an­sva­rig på Des­ti­na­tions­bo­la­get, hop­pas att den nya tu­rist­by­rån loc­kar bå­de bad­to­kar och bad­kru­kor.

* En ny tu­rist­by­rå, var­för då? – Häng­er man på stran­den och vill ve­ta någon­ting så ska man in­te be­hö­va ta sig he­la vägen till Fal­ken­berg cent­rum för att få in­for­ma­tion.

* När öpp­nar ni? – Vi smy­göpp­na­de un­der mid­som­mar­hel­gen. Ef­tersom det är en ut­om­hus­ser­ve­ring som vi kom­mer hål­la till på så har vi öp­pet i mån av väder. Så vi hop­pas på en strå­lan­de som­mar!

* Hur har ni tänkt kring lä­get? – Jag tror att det är jät­te­bra att ha tu­rist­by­rån i An­nas träd­gård. Det blir ju som en li­ten oas, där ne­re sam­ti­digt som man får in­for­ma­tion i när­he­ten av stran­den. Och det är ju in­te så att man mås­te gå dit och fi­ka för att få nå­gon in­for­ma­tion el­ler tvärtom.

* Vil­ka kom­mer job­ba där? – Café­per­so­na­len kom­mer hjäl­pa till med tu­ristin­for­ma­tio­nen. De kom­mer ha en li­ten in­tern ut­bild­ning och så an­sva­rar vi på Des­ti­na­tions­bo­la­get för ma­te­ri­al från tu­rist­by­råns si­da och en ipad som man kan sö­ka på vår hemsida med. Vår per­so­nal kom­mer bac­ka upp café­per­so­na­len på ef­ter­mid­da­gar­na och när det är hög­tryck på stran­den.

* Hur länge blir tu­rist­by­rån kvar? – Vi kom­mer ba­ra hål­la till i An­nas träd­gård nu i som­mar. Det kom­mer även fin­nas tu­ristin­for­ma­tion ut­an­för Gekås, i Fe­gen och i Cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.