Så blev Jack Ma den störs­te i Ki­na

I dag träf­far Ste­fan Löfven en av värl­den ri­kas­te män

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Job­bet på en snabb­matsked­ja an­sågs han in­te kva­li­fi­ce­rad för.

Det gick minst sagt bra än­då för Jack Ma.

I dag träf­fas stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven och den ki­ne­sis­ke af­färs­man­nen som grun­dat ett av värl­dens mest fram­gångs­ri­ka fö­re­tag och bli­vit mång­mil­jar­där.

Fy­siskt sett är han ba­ra 158 cen­ti­me­ter lång. På ett an­nat plan är dock 52­åri­ge Jack Ma från Hang­z­hou en av Ki­nas störs­ta och mest kän­da per­so­ner.

Med en för­mö­gen­het på 41,8 mil­jar­der dol­lar är han en av värl­dens ab­so­lut ri­kas­te män.

Som grun­da­re av e­han­dels­jät­ten Ali­ba­ba är han en fö­re­tags­le­da­re med ett enormt in­fly­tan­de när en av värl­dens störs­ta eko­no­mi­er för­vand­las från ex­port­ och till­verk­nings­e­ko­no­mi till en me­ra kon­sum­tions­dri­ven ekonomi.

– Det här går ju in­te av för hac­kor. Med tan­ke på vad Ali­ba­ba står för när det gäl­ler e­han­del, och dess­utom med hans öv­ri­ga in­ve­ste­ring­ar, så är han myc­ket be­ty­del­se­full. Det ska bli jät­tein­tres­sant att träf­fa ho­nom, sä­ger stats­mi­nis­tern.

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven träf­far Jack Ma i hans fö­del­sestad Hang­z­hou i sam­band med att svens­ka fö­re­tag nu ska få möj­lig­het att via Ali­ba­bas han­dels­saj­ter eta­ble­ra el­ler ut­ö­ka sin verksamhet.

Det var ock­så i Hang­z­hou som histo­ri­en om Jack Ma bör­ja­de. Som ung job­ba­de han gra­tis som gui­de för att lä­ra sig eng­els­ka och en av tu­ris­ter­na fö­reslog att han skul­le ta nam­net Jack för en­kel­he­tens skull.

Driv­kraf­ten fanns re­dan då, där­e­mot in­te ma­te­ma­tik­kun­ska­per­na, och när Jack Ma en­dast fick 1 av 120 po­äng på in­trä­des­pro­vet till uni­ver­si­tet stäng­des den dör­ren snabbt.

En histo­ria som han själv gär­na åter­ger är hur han sök­te jobb på en snabb­matsked­ja. Av de 24 som fick kom­ma på in­ter­vju fick al­la jobb ut­om en – Jack Ma. I stäl­let kom Jack Ma via oli­ka af­färsidéer till USA där han vid 30 års ål­der kom i kon­takt med nå­got näs­tan okänt i Ki­na, in­ter­net. 1999 grun­da­de han Ali­ba­ba med tan­ken att lå­ta ki­ne­sis­ka fab­ri­kö­rer kom­ma i kon­takt med kon­su­men­ter via e­han­del.

Fram­gångs­sa­gan har se­dan dess in­te va­rit spikrak ut­an fö­re­ta­get har fått pa­re­ra så­väl fi­nan­s­kri­ser som kon­kur­rens med Ebay.

Ali­ba­bas stor­het är nu dock odis­ku­ta­bel och som ex­em­pel kan näm­nas Sing­le`s Day, nå­got som kan lik­nas vid en ki­ne­sisk ver­sion av Black Fri­day, och som in­träf­ far i no­vem­ber var­je år. För­ra året på en scen i Shen­z­hen upp­träd­de då Ma med väs­ter­länds­ka stjär­nor som Da­vid och Victo­ria Beck­ham och skå­de­spe­lers­kan Scar­lett Jo­hans­son. I bak­grun­den syn­tes ett räk­ne­verk med Ali­ba­bas om­sätt­ning. Ef­ter ba­ra ett dygn ha­de den stan­nat på his­nan­de 17,8 mil­jar­der dol­lar.

Själv ger han dock få in­ter­vju­er. Men vid ett in­vest­ment­fo­rum i Hang­z­hou för två vec­kor se­dan pre­sen­te­ra­de han si­na pla­ner för Ali­ba­ba, näm­li­gen att bo­la­get år 2036 ska va­ra värl­dens fem­te störs­ta eko­no­mis­ka ak­tör, ef­ter USA, Ki­na, Eu­ro­pa och Asi­en.

– Det finns sä­kert för­ och nack­de­lar, sä­ger Löfven om fö­re­tag som väx­er sig på pass sto­ra.

– Men man kan ock­så fängs­las över att man har den här vi­sio­nen. Det ty­der på ent­re­pre­na­dan­da, in­te ba­ra finns själ­va an­dan ut­an att det näs­tan finns i per­so­nens dna.

Liu Xin­gyu job­bar som ”De­li­ve­ry man” i Pe­king. Han kör ut va­ror som är be­ställ­da på in­ter­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.