”Det sak­nas be­vis mot Ar­bo­ga­kvin­nan”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Inga tek­nis­ka be­vis, ing­et eko­no­miskt mo­tiv och ett döds­fall som in­te med sä­ker­het kan sä­gas be­ro på ett brott. Den mord­miss­tänk­ta 42­åring­ens ad­vo­kat häv­da­de un­der sista rät­te­gångs­da­gen att po­lis och åkla­ga­re på för­hand be­stämt sig för att kvin­nan är skyl­dig.

– Det finns ba­ra för­svå­ran­de om­stän­dig­he­ter. Och det mest för­svå­ran­de är att den som har pla­ne­rat det här, och den som har för­mått [ex­pojk­vän­nen] att ut­fö­ra då­det, det är hen­nes egen dot­ter, sa­de Su­san­na Cle­ve, som fö­re­trä­der 42­åring­ens mam­ma och hen­nes an­hö­ri­ga.

I dag fat­tas be­slut om kvin­nan ska ge­nom­gå en stor rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning i sam­band med en en­skild över­lägg­ning om skuld­frå­gan. Hon blir kvar i häk­te med re­strik­tio­ner, där­e­mot gäl­ler in­te läng­re re­strik­tio­ner­na för ex­pojk­vän­nen.

42­åring­en står åta­lad för att ha mör­dat sin ma­ke och för mord och mord­för­sök på si­na för­äld­rar i de så kal­la­de som­mar­stu­ge­mor­den. Åkla­gar­na yr­kar på att kvin­nan döms för mord i bå­da fal­len.

Aman­da Hi­kes för­sva­rar 42­åring­en. I sitt an­fö­ran­de gjor­de hon di­rekt en stor po­äng av bris­ten på tek­nisk be­vis­ning mot kvin­nan.

– Det finns ing­en som helst tek­nisk be­vis­ning som bin­der (42­åring­en) till brottet. Ing­en som helst, sä­ger Hi­kes.

Ad­vo­ka­ten gjor­de sitt bäs­ta för att be­vi­sa att kvin­nan omöj­li­gen kan ha hun­nit för­flyt­ta sig tur och re­tur mel­lan sitt hem och som­mar­stu­gan un­der mord­kväl­len. Aman­da Hi­kes för­sö­ker ock­så fram­stäl­la ex­pojk­vän­nen som opå­lit­lig. Sär­skilt hans ut­pe­kan­de av 42­åring­en som an­stif­ta­re an­ser hon va­ra ett rent på­hitt.

Vad gäl­ler det misstänkta mor­det på 42­åring­ens ma­ke fram­hä­ver Hi­kes att det in­te ens är be­vi­sat att det hand­lar om ett mord.

På grund av den even­tu­el­la rätts­psy­ki­a­tris­ka un­der­sök­ning­ar kan do­men drö­ja mel­lan fy­ra och sex vec­kor läng­re än nor­malt. (TT)

FOTO: TT

42-åring­en står åta­lad för mord och mord­för­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.