Sve­ri­ge lot­ta­des in i tuff Vm-grupp

Hallands Nyheter - - Sporten - PATRIK LARS­SON/TT

Sve­ri­ge fick en mar­drömslott­ning i hand­bolls-vm. Grupp B blir en rug­gig histo­ria för dam­lands­la­get, med re­ge­ran­de världs­mäs­tar­na Nor­ge i spet­sen. – Det är den tuf­fas­te grup­pen, sä­ger för­bunds­kap­ten Hen­rik Sig­nell.

Lott­ning­en till hand­bollsvm i de­cem­ber är klar. Sve­ri­ges, som var and­ra­see­dat, ham­na­de i grupp B med tunga fa­vo­ri­ter­na Nor­ge, Tjec­ki­en, Ung­ern, Ar­gen­ti­na och Po­len.

i, me­nar Hen­rik

NÅ­GOT ATT BITA för­bunds­kap­ten Sig­nell.

– Nor­ge får på för­hand an­ses va­ra fa­vo­rit. Med de­ras er­fa­ren­het och allt de har vun­nit är det tuf­fast tänk­ba­ra mot­stånd. Ung­ern och Tjec­ki­en är bra lag, me­dan Po­len var det ab­so­lut bäs­ta la­get i den säms­ta seed­nings­grup­pen. Det är väl vi, Ung­ern, Po­len och Tjec­ki­en som lig­ger ste­get ef­ter Nor­ge, sä­ger Sig­nell till TT.

Nor­ge är re­ge­ran­de Eu­ro­pa­och världs­mäs­ta­re. När Sve­ri­ge och Nor­ge möt­tes i kvarts­fi­nal i Bra­si­li­en-os 2016 slu­ta­de det med för­ned­ring. Nors­kor­na led­de med he­la 19–7 i halv­tid och vann till slut med 33–20. De åk­te se­dan hem med bron­set. Så, vad krävs för att Sve­ri­ge ska kla­ra av den här grup­pen?

– Det är så jämnt mel­lan la­gen nu när det är VM. Det finns väl kanske tio, tolv lag som kan gå till se­mi­fi­nal och vi är ett av dem. Men då mås­te allt stäm­ma. Vi mås­te le­ve­re­ra bra in­sat­ser in­di­vi­du­ellt och som lag. Med ett bra för­svar, sä­ger Sig­nell.

SVE­RI­GE, SOM KOM­MER att spe­la si­na grupp­mat­cher i syd­tys­ka Bi­e­tig­heim­bis­sing­en, kom­mer att få job­ba sten­hårt för att gå långt i mäs­ter­ska­pet. Om de lyc­kas gå vi­da­re från grup­pen så kom­mer de att mö­ta mot­stån­da­re från grupp A, med lag som Frank­ri­ke, Ru­mä­ni­en och Spa­ni­en.

– Det gäl­ler att va­ra bäst i rätt mat­cher. Det är myc­ket som ska stäm­ma. Det är fle­ra lag som har ta­git upp kam­pen om me­dal­jer och vi har en am­bi­tion att gö­ra det vi med. Vi hop­pas att det är dags re­dan nu i VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.