Topp­styr­ning or­sak till per­so­nal­flyk­ten

AR­BETS­MIL­JÖ: MED­AR­BE­TA­RE BE­RÄT­TAR OM RÄDSLAN PÅ VÅRD­CEN­TRA­LER­NA När el­va med­ar­be­ta­re sa­de upp sig från vård­cen­tra­len i Ge­tinge und­ra­de många vad som hänt. Nu vitt­nar fle­ra fö­re det­ta an­ställ­da om att si­tu­a­tio­nen va­rit lik­nan­de på and­ra håll.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

De se­nas­te åren har fle­ra vård­cen­tra­ler i Halmstad drab­bats av per­so­nal­flykt. Någ­ra av dem som slu­tat be­rät­tar nu var­för.

– Det finns så myc­ket räds­la i or­ga­ni­sa­tio­nen. De som vå­gar kri­ti­se­ra straf­fas hårt, sä­ger en av dem.

Per­so­nal­flyk­ten från Ge­tinge vård­cen­tral har av led­ning­en för­kla­rats med ”oli­ka per­son­li­ga skäl” och att ”al­la in­te vill va­ra med på re­san”. Med ”re­san” har av­setts ett för­änd­rings­ar­be­te som på­går in­om när­sjuk­vår­den.

Des­sa ut­ta­lan­den har dock väckt star­ka käns­lor hos fle­ra av dem som valt att läm­na oli­ka vård­cen­tra­ler in­om Re­gi­on Hal­land.

– Ge­tinge är in­te den en­da vård­cen­tral som för­lo­rat många med­ar­be­ta­re, och det är så fult att skyl­la på att vi skul­le va­ra emot för­änd­ring­ar. De fles­ta av oss har in­te alls ve­lat slu­ta, men har känt så­dan van­makt att det in­te fun­nits nå­got al­ter­na­tiv. För min egen del så måd­de jag så då­ligt att jag näs­tan in­te vil­le le­va läng­re, be­rät­tar en lä­ka­re.

TID­NING­EN HAR PRA­TAT med ett fler­tal med­ar­be­ta­re, som ger en sam­stäm­mig bild av si­tu­a­tio­nen. Ing­en av dem vå­gar trä­da fram med namn, in­te ens de som gått över till pri­va­ta verk­sam­he­ter.

– Jag vet ju att de in­te kan kom­ma åt mig läng­re, men oron sit­ter i. In­nan jag sa upp mig så vak­na­de jag var­je mor­gon med ont i ma­gen. Nu i ef­ter­hand in­ser jag att det var som att le­va i en miss­han­dels­re­la­tion. Jag höj­de he­la ti­den rib­ban för vad jag stod ut med och bör­ja­de skuld­be­läg­ga mig själv, sä­ger en med­ar­be­ta­re.

De­ras oli­ka be­rät­tel­ser ge­nom­sy­ras av att ar­bets­kli­ma­tet för­änd­rats dras­tiskt de se­nas­te åren. Man upp­le­ver att vill­ko­ren dik­te­rats av när­sjuk­vår­dens led­ning och att kri­tik tys­tats ner och be­straf­fats. Det se­nas­te året har 10 av re­gi­o­nens 24 vård­cen­trals­che­fer slu­tat, varav sex av des­sa har gått till den pri­va­ta vår­den.

– Det var sagt att vi skul­le ha stort eget an­svar, men jag blev he­la ti­den till­sagd vad jag skul­le gö­ra och att ta tag i per­so­ner som fram­för­de si­na åsik­ter, be­rät­tar en av de vård­cen­trals­che­fer som läm­nat regionen.

FLE­RA MED­AR­BE­TA­RE VITT­NAR om att de bli­vit kal­la­de till så kal­la­de ”kor­ri­ge­ran­de sam­tal” om de haft syn­punk­ter el­ler pra­tat med me­dia. Ibland har även hög­re che­fer med­ver­kat vid sam­ta­len.

–Det stäm­mer, sä­ger en an­nan fö­re det­ta chef. Om nå­gon med­ar­be­ta­re på­ta­la­de bris­ter så skul­le jag ta­la dem till rät­ta. Det här var den främs­ta an­led­ning­en till att jag in­te kun­de va­ra kvar. Jag tyc­ker det är po­si­tivt att med­ar­be­tar­na tyc­ker och tän­ker. Det är ju det som dri­ver ut­veck­ling­en fram­åt.

För­u­tom munt­li­ga till­rätta­vis­ning­ar be­skrivs ock­så be­straff­ning­ar, som om­pla­ce­ring­ar och att man plöts­ligt ne­kats en ti­di­ga­re ut­lo­vad tjänst.

– Jag har in­sett att jag är por­tad från al­la of­fent­li­ga vård­cen­tra­ler i Hal­land, be­rät­tar en lä­ka­re.

– Det här är ett ef­fek­tivt sätt att tys­ta all kri­tik. Al­la ser ju vad som hän­der med dem som vå­gat pro­te­ste­ra, sä­ger en an­nan.

NÅG­RA MED­AR­BE­TA­RE be­rät­tar ock­så om fy­sis­ka miss­för­hål­lan­den, främst på vård­cen­tra­len i Os­kar­ström i sam­band med en vat­tenläc­ka 2014.

– Un­der över ett år ha­de vi en helt ab­surd ar­bets­mil­jö, med riv­ning, re­no­ve­ring, mö­gel och bygg­damm. He­la ti­den skul­le mot­tag­nings­verk­sam­he­ten på­gå som van­ligt. Jag vet fle­ra med­ar­be­ta­re som fått be­stå­en­de men. På två år blev sex per­so­ner lång­tids­sjuk­skriv­na och 17 sa­de upp sig el­ler byt­te jobb, be­rät­tar en an­ställd.

– I dag kan jag in­te för­stå att vi gick med på det­ta, men man van­de sig lång­samt vid en allt mer ka­ta­stro­fal mil­jö, sä­ger en an­nan.

–Det är tra­giskt att så många kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re flyr regionen. I slutän­den är det ju pa­ti­en­ter­na som drab­bas, me­nar en tredje.

Bild: LARS-GUN­NAR JO­HANS­SON/ARKIV

MÅR DÅ­LIGT. Med­ar­be­ta­re som läm­nat re­gi­o­nens vård­cen­tra­ler vitt­nar om topp­styr­ning och en bå­de psy­kiskt och fy­siskt då­lig ar­bets­mil­jö. Man me­nar ock­så att de som vå­gar kri­ti­se­ra straf­fas hårt.

DRAR LÄRDOMAR. Verksamhetschefen Ka­ta­ri­na Sam­skog och för­valt­nings­che­fen kom­ma mer un­der­i­från och in­te ge­nom­fö­ra al­la för­änd­ring­ar på en gång”, sä­ger Kjell

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.