Vil­ka hy­res­rät­ter säljs ut en­ligt K?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vad ska hän­da med Åka­ren?” (19/6).

VAR­BERG. ”I stäl­let för att byg­ga fler kom­mu­na­la hy­reslä­gen­he­ter, säl­jer man ut dem man har. Det har ska­pat ett klass-seg­re­ge­rat boende och en enorm bo­stads­brist. Var­berg är ing­et un­dan­tag.”

Så skri­ver kom­mu­nis­ter­na via Bengt Jo­hans­son i HN 19/6.

Tyd­li­gen sit­ter K på in­for­ma­tion som un­dan­hålls oss and­ra. Vi säl­jer in­te ut hy­res­rät­ter i Var­berg i dag. Det vo­re kläd­samt om K kun­de för­sö­ka hål­la sig till verk­lig­he­ten och re­a­lis­men li­te of­ta­re här på in­sän­dar­si­dor­na.

Mar­tion Bag­ge (MP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.