Sport­bu­tik öpp­nar i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Nu är det klart att Sports­ho­pen kom­mer att öpp­na vid det nya han­dels­cent­ru­met Lug­netron­del­len. Sports­ho­pens äga­re Re­inart Sö­rens­son tror att det kom­mer in­ne­bä­ra 10-15 nya jobb i Var­berg.

Den nya bu­ti­ken på 2700 kvadrat­me­ter kom­mer att sam­sas med fle­ra nya bu­ti­ker, re­stau­rang­er och va­ru­hus i det nya han­dels­cent­ru­met Lug­netron­del­len.

– Nu får vi även en sport­han­del i hu­set vil­ket pas­sar per­fekt ihop med öv­ri­ga bu­ti­ker, re­stau­rang­er och va­ru­hus, sä­ger Kristi­an Höglind, af­färs­ut­veck­la­re på Aspe­lin Ramm Fas­tig­he­ter i ett press­med­de­lan­de.

”När vi öpp­na­de i Gö­te­borg för nå­got år se­dan åk­te vi ner över kus­ten för att tit­ta på fler af­färslo­ka­ler och ram­la­de på den här”

REINERT SÖRENSEN äga­re, Sports­ho­pen

Reinert Sö­rens­son, äga­re till Sports­ho­pen, tror att 10-15 nya jobb kan ska­pas i Var­berg när bu­ti­ken slår upp por­tar­na un­der vå­ren 2018. På Väst­kus­ten finns Sports­ho­pen se­dan ti­di­ga­re i Greb­bestad, Strömstad, Char­lot­ten­berg, Töcks­fors, Ud­de­val­la, Ly­se­kil och i Gö­te­borg.

– Vi gil­lar väst­kus­ten, det är hem­ma­plan för oss. När vi öpp­na­de i Gö­te­borg för nå­got år se­dan åk­te vi ner över kus­ten för att tit­ta på fler af­färslo­ka­ler och ram­la­de på den här. Det kän­des helt rätt, sä­ger Reinert Sö­rens­son och fort­sät­ter:

– Jag tror det är ett bra lä­ge med myc­ket tra­fik om­kring. De and­ra bu­ti­ker­na och re­stau­rang­er­na som ska öpp­nar kom­mer även att dra till sig myc­ket kun­der.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.