Nu star­tar som­ma­rens lång­tors­da­gar

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: I dag drar som­ma­rens lång­tors­da­gar igång i cen­tra­la Var­berg. Nytt för i år är att ti­vo­lit, som ti­di­ga­re stått på tor­get, flyt­tar till Bad­huspar­ken vid Kall­bad­hu­set. På tor­get ska det i stäl­let byg­gas upp en be­ach lounge med sand och en dj kom­mer stå på Stads­ho­tel­lets bal­kong och spe­la mu­sik. Utö­ver det kom­mer ett an­tal för­e­ning­ar fin­nas på plats där torg­be­sö­ka­re kan få tes­ta på oli­ka ak­ti­vi­te­ter, ut­an kost­nad. Lång­tors­da­gar­na kom­mer på­gå mel­lan den 29 ju­ni och 10 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.