Ny ung­doms­gård klar i höst

Hallands Nyheter - - Varberg - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

Ef­ter ett och ett halvt år i till­fäl­li­ga lo­ka­ler är det snart dags för ele­ver och per­so­nal att flyt­ta in i den ny­bygg­da ung­doms­går­den.

Ung­do­mar i Ved­di­ge har själ­va kom­mit med för­slag på namn och ef­ter li­te dis­kus­sio­ner blev nam­net för ung­doms­går­den Ve­ge. In­vig­ning­en av de nya lo­ka­ler­na kom­mer läg­ligt i sam­band med att ung­doms­går­den i Ved­di­ge ock­så fi­rar 40-års ju­bi­le­um. Mo­na Svend­sen som är fri­tids­le­da­re och har job­bat på sam­ma stäl­le i snart 30 år är glad att det nya hu­set nu är klart.

– Vi har för­lo­rat många ung­do­mar men vi hop­pas kun­na få till­ba­ka dem nu, sä­ger Mo­na Svend­sen.

Ti­di­ga­re har det ock­så fun­nits tjej­grup­per och det är nå­got som hon ock­så vur­mar för. In­vig­ning­en är be­räk­nad till nå­gon gång i sep­tem­ber-ok­to­ber.

– Vi ser fram mot att få va­ra i ett ny­re­no­ve­rat hus där det finns myc­ket sa­ker att gö­ra, för­kla­rar ele­ven Vi­o­la Gull­berg, 11 år och får med­håll från sin bror Bror Gull­berg, nio år och Egil Martins­son, tio år.

– Det här blir sä­kert myc­ket bätt­re än ti­di­ga­re, me­nar Egil.

Bild: CA­MIL­LA HENTSCHEL

SNART ÖP­PET. I sam­band med 40-års­ju­bi­lé­et får ung­doms­går­den i Ved­di­ge nya lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.