Pen­sio­nä­rer fick åka en rik­tig rag­gar­run­da

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Som ett smak­prov in­för Whe­els and Wings fick pen­sio­nä­rer från tre oli­ka bo­en­den i Fal­ken­berg åka på ve­te­ran­bils­ut­flykt.

I går träng­de de boende från Ätran­hem­met, Björk­ha­ga och Älv­går­den ihop sig i tolv ame­ri­kans­ka ve­te­ran­bi­lar för att åka på rag­gar­run­da, el­ler ve­te­rancru­i­sing som det ock­så kal­las. Pro­jek­tet star­ta­de för­ra året och tan­ken var att bil­tu­ren skul­le er­bju­da bå­de fi­na vy­er och go­fi­ka på vägen.

FÖ­RA­REN SÖLVE AN­DER­SEN var en av de ve­te­ran­bil­sä­ga­re som kör­de de boende ide­ellt. Han pas­sa­de på att sträc­ka på be­nen när bi­lar­na möt­te upp på par­ke­ring­en bakom Sö­der­bron.

– Jag tog le­digt från job­bet för att gö­ra det här. Det är myc­ket gla­da mi­ner och ro­li­ga histo­ri­er i bak­sä­tet, sa han.

Ef­ter en halv­tim­mes lång pa­us bar det iväg till Skrea strand, och vi­da­re mot Ringse­gård och Bo­berg. Hund­ra­å­ri­ga Inga Karls­son från Ätran­hem­met såg fram emot att dop­pa föt­ter­na i ha­vet när de kom fram.

– Det är förs­ta gång­en på 100 år som jag åker ve­te­ran­bil och det är jät­te­kul. Vi har fått åka på Hal­lands vack­ras­te lands­väg för att kom­ma hit, den går mel­lan Gäl­la­red och As­ko­me, sa hon.

För hen­nes gran­nar El­na och Yng­ve Andersson var ve­te­ran­bilscru­i­sing­en en fa­vo­rit i re­pris.

– Det är så skoj att man or­kar va­ra med och åka i år igen. Nu ska det bli gott med fi­ka, tyck­te El­na Andersson.

Bild: DANIELLE DELBRO

FÖRST EF­TER HUND­RA. Inga Karls­son hann fyl­la hund­ra år in­nan hon sat­te sig i en ve­te­ran­bil för förs­ta gång­en men nu är det gjort. Att väd­ret var la­gom varmt bi­drog till en bra upp­le­vel­se tyck­te hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.