Karls­son om tek­ni­ken: Ska rät­ta tyd­li­ga fel

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS DANIELSSON TT

Möj­lig­he­ter­na för fot­bolls­do­ma­re att an­vän­da sig av vi­deo­gransk­ning för att kun­na änd­ra på dom­slut är nå­got i grun­den po­si­tivt. Det an­ser den svens­ka do­m­ar­ba­sen Bos­se Karls­son.

Vi­deo­gransk­nings­verk­ty­get gjor­de pre­miär un­der U20-VM ti­di­ga­re i år och har även an­vänts i ett fler­tal trä­nings­lands­kam­per. Un­der Con­fe­de­ra­tions Cup i Ryss­land har möj­lig­he­ter­na för do­ma­re att ta del av re­pris­bil­der bland an­nat gjort att ett fler­tal mål som först bli­vit god­kän­da har dömts bort.

Det in­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det (Fi­fa) har ti­di­ga­re va­rit po­si­tivt till att an­vän­da vi­deo­gransk­ning. Fi­fas ord­fö­ran­de Gi­an­ni In­fan­ti­no har till och med för­or­dat att do­ma­re ska kun­na an­vän­da sig av vi­deo­gransk­ning i näs­ta års Vm-slut­spel

MEN TI­DI­GA­RE I vec­kan ut­ta­la­de sig Fi­fas do­mar­chef Mas­si­mo Bu­sac­ca och med­gav att ”många sa­ker bor­de för­bätt­ras”. Det hand­lar bland an­nat om snab­ba­re, tyd­li­ga­re kom­mu­ni­ka­tion för att in­te ska­pa för­vir­ring.

Det ti­di­ga­re ef­ter­läng­ta­de hjälp­med­let är nu omdis­ku­te­rat, rentav ifrå­ga­satt.

– Jag har in­te sett så myc­ket, men jag vet vad det rör sig om. I in­struk­tio­ner­na från Fi­fa står det att det är tyd­li­ga fel som man ska kun­na gå in och grans­ka och rät­ta till, sä­ger Bos­se Karls­son, ord­fö­ran­de i Svens­ka fot­boll­för­bun­dets do­mar­kom­mit­té. Här gäl­ler det att kom­ma över­ens om vad som är tyd­ligt och det är en konst att hit­ta det. An­nars ris­ke­rar vi att ham­na i ett lä­ge där vi ska grans­ka si­tu­a­tio­ner som är 50– 50 el­ler 60–40 där oli­ka män­ni­skor kom­mer att ha oli­ka upp­fatt­ning­ar.

SE­DAN TI­DI­GA­RE FINNS mål­lin­je­tek­no­lo­gi, som kan av­gö­ra om en boll har pas­se­rat mål­lin­jen el­ler in­te. En­ligt Bos­se Karls­son kan även off­si­desi­tu­a­tio­ner av­gö­ras på sam­ma sätt med stor nog­grann­het och små ris­ker för fel­be­döm­ning­ar.

Karls­son me­nar att det finns en risk att vi­deo­gransk­ning­en kan kom­ma att miss­bru­kas och att matchryt­men blir li­dan­de av för många av­brott.

I SVE­RI­GE ÄR det i nu­lä­get in­te ak­tu­ellt med vi­deo­gransk­ning i nå­gon av de na­tio­nel­la se­ri­er­na.

– Vi av­vak­tar. Vi kom­mer att sam­las från do­mar­kom­mit­tén vid den nor­dis­ka do­mar­kon­fe­ren­sen sista hel­gen i au­gusti till­sam­mans med re­pre­sen­tan­ter från de and­ra nor­dis­ka län­der­na för att dis­ku­te­ra.

– Om det tas be­slut läng­re fram att in­fö­ra vi­deo­gransk­ning så finns det re­dan väl­digt bra tv-pro­duk­tion på de all­svens­ka mat­cher­na i Sve­ri­ge, så vi skul­le lätt kun­na ta bort de tyd­li­ga felen i all­svens­kan.

Bild: KAI PFAFFENBACH

REVISION. Un­der Con­fe­de­ra­tions Cup har fle­ra mål bli­vit bort­döm­da med stöd av re­pris­bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.