När man kän­ner dam­met i mu­si­ken

AMERICANA: VAD ÄR DET EGENT­LI­GEN?

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PI­ER­RE ERIKS­SON kul­tur@hn.se

– Now, that’s Americana, sä­ger man­nen med det långa sil­ver­fär­ga­de hå­ret och den prå­li­ga ko­sty­men från sce­nen ef­ter att du­on Sho­vels & Ro­pe av­slu­tat en be­dö­van­de käns­lo­fylld ver­sion av lå­ten ”Bir­ming­ham”.

Det är ons­dags­kväll i sep­tem­ber och mu­sikäls­ka­re och bransch­folk har sam­lats i an­ri­ka Ry­man Au­di­to­ri­um i Nashvil­le för att de­la ut mu­sik­pri­ser och spar­ka igång den år­li­ga Americana Mu­sic Fes­ti­val – en mu­si­ka­lisk julaf­ton där när­ma­re 250 ar­tis­ter spe­lar på oli­ka klub­bar och lo­ka­ler runt om i sta­den un­der en knapp vec­ka.

Det är av­slapp­nat, mu­si­ka­liskt spre­tigt och fra­sen ”that’s Americana” åter­kom­mer så of­ta från oli­ka sce­ner i ett för­sök att be­ly­sa mång­fal­den att det till sist fram­står som nå­gon form av in­tern­hu­mor.

EN AV DE åter­kom­man­de be­sö­kar­na är An­ders Gustavs­son. De se­nas­te fem åren har han besökt fes­ti­va­len till­sam­mans med and­ra en­tu­si­as­ter från Fal­ken­berg.

– Det är at­mo­sfä­ren som loc­kar. Att man går runt på bå­de stör­re och mind­re lo­ka­ler och har he­la spekt­ret från soul och blues till country. Man upp­täc­ker ny mu­sik men får ock­så se gam­la hjäl­tar, sä­ger han.

Det var för snart sex år sen som An­ders gran­ne Ulf Dahl­gren kom med den över­ras­kan­de idén att de skul­le ar­ran­ge­ra en kon­sert med den ame­ri­kans­ke mu­si­kern Otis Gibbs ef­ter att ha hört ho­nom i Gö­te­borg.

DET BLEV STAR­TEN till för­e­ning­en Gran­s­ti­gen Pro­mo­tions, Hal­lands Ny­he­ters kul­tur­pris­ta­ga­re 2016, som har sett till att fal­ken­ber­gar­na har fått hö­ra när­ma­re två­hund­ra ame­ri­ca­naar­tis­ter, med till sy­nes gans­ka skil­da mu­si­ka­lis­ka ut­tryck.

– För mig är americana ett pa­ra­ply­be­grepp där det ryms många oli­ka mu­siksti­lar – soul, blues, country och rock – men allt går till­ba­ka till röt­ter­na. Det är mu­sik där låt­skri­van­det är i fo­kus. I Nashvil­le blir ame­ri­ca­nan som en al­ter­na­tiv rö­rel­se till den kom­mer­si­el­la countryn, sä­ger An­ders.

Om and­ra brot­tas med att för­sö­ka de­fi­ni­e­ra americana är det glas­klart för Jed Hil­ly, vd för den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Americana Mu­sic As­so­ci­a­tion (AMA), som står som ar­ran­gör för ame­ri­cana­fes­ti­va­len i Nashvil­le.

– Americana är nu­ti­da mu­sik som hed­rar el­ler kan här­le­das till ame­ri­kans­ka röt­ter. Punkt. Om du kan kän­na dam­met ge­nom öro­nen så är det americana. Så snart du över­pro­du­ce­rar, el­ler tap­par käns­lan för tra­di­tio­ner­na så är det nå­got an­nat, sä­ger han.

AMERICANA SOM GENRENAMN upp­stod nå­gon gång på 1990-ta­let, först som ra­di­o­for­mat. Mu­si­ken ha­de fun­nits en läng­re tid, men gått un­der be­näm­ning­ar som No De­pres­sion, alt-country, old country och roots­mu­sik. 1999 star­ta­des AMA för att mer ak­tivt för­sö­ka lyf­ta fram mind­re kom­mer­si­el­la ar­tis­ter som in­te lyc­ka­des tränga ige­nom bru­set. Som brann för be­rät­tan­det, sna­ra­re än jak­ten på lis­tet­tor. 2007 tog Jed Hil­ly över vd-ska­pet och det är un­der hans led­ning som ar­be­tet med att be­fäs­ta americana som egen gen­re har ta­git fart på all­var.

ETT AV DE sto­ra af­fisch­nam­nen på Rol­ling Root­sy Re­vue är Ei­len Jewell från Bo­i­se, Ida­ho. Med si­na me­lan­ko­lis­ka to­ner för­med­lar hon bil­der av oänd­li­ga vid­der, dra­ma­tis­ka berg och över­gi­ven lands­bygd. Hen­nes mu­sik har all­tid va­rit svår­de­fi­ni­e­rad, men hon tyc­ker själv att den pas­sar in bra un­der ame­ri­ca­na­gen­rens väl­kom­nan­de pa­ra­ply.

– Jag gil­lar lå­tar som be­rät­tar en histo­ria, och jag kän­ner djup kär­lek till all mu­sik som har ame­ri­kans­ka röt­ter. Jag tror att man kan se spår av många oli­ka ame­ri­kans­ka sti­lar i min mu­sik, där­för tyc­ker jag att det pas­sar bra att kal­la min mu­sik americana, sä­ger hon.

De se­nas­te åren har Fal­ken­berg full­kom­ligt över­sköljts av ame­ri­ca­na­mu­sik. HN:S Pi­er­re Eriks­son djup­dy­ker i gen­ren in­för fes­ti­va­len i Hwi­tans träd­gård 4 ju­li.

Bild: OLA FOLKESSON

AT­MO­SFÄ­REN LOC­KAR. Fal­ken­ber­ga­ren An­ders Gustavs­son, en av grun­dar­na till HN:S kul­tur­pris­ta­ga­re 2016, mu­sik­för­e­ning­en Gran­s­ti­gen Pro­mo­tions, har le­tat ef­ter ame­ri­ca­nan i Nashvil­le och ta­git den till hemsta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.