Många hyl­lar Mi­chael Nyqvist

FILM/TE­A­TER: GERARD BUTLER: ”HAN VAR MIN FA­VO­RIT”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Mi­chael Nyqvists död kom som en chock för många. Han hyl­las av vän­ner och kol­le­gor som kän­ner stor sorg. – Han ha­de en fan­tas­tisk vär­me, sä­ger mot­spe­la­ren Gerard Butler i en vi­de­o­häls­ning.

Mi­chael Nyqvist be­rät­ta­de in­te om sin sjuk­dom för all­män­he­ten ut­an en­bart för vän­ner och fa­milj. Han av­led ”ef­ter en ett år lång kamp mot lung­can­cer”, en­ligt ett ut­ta­la­de från hans ta­les­per­son Alis­sa Good­man, rap­por­te­rar fle­ra me­di­er. En av dem som viss­te att skå­de­spe­la­ren var sjuk var vän­nen och skå­de­spe­la­ren Ra­fael Ed­holm som ny­li­gen ha­de kon­takt med ho­nom. – Han skrev att han skul­le in på nå­gon un­der­sök­ning och att han hop­pa­des att det såg bra ut. Men det gjor­de det väl in­te då. Det är jät­tetrå­kigt, han var en kil­le mitt i ste­get, sä­ger han till Ex­pres­sen.

RE­GIS­SÖ­REN KAY POLLAK ar­be­ta­de med Mi­chael Nyqvist i fil­men Så som i him­me­len. Pollak be­skri­ver skå­de­spe­la­ren som väl­digt öp­pen med sig själv och mot and­ra.

– Vi ha­de ock­så någon­ting som fö­re­na­de oss, det var hans vil­ja att gå väl­digt långt, att va­ra ab­so­lut sann i en käns­la, det be­und­ra­de jag, sä­ger Pollak till TT.

Dra­ma­ten sör­jer Mi­chael Nyqvist och te­a­ter­che­fen Ei­rik Stubø skri­ver till Af­ton­bla­det :

”Jag tror att var och en som möt­te Mi­chael tog dju­pa in­tryck av hans per­son­li­ga mod och iv­ri­ga ny­fi­ken­het, hans upp­fod­ran­de all­var och även hans över­rump­lan­de hu­mor. Han viss­te myc­ket om bå­de li­vet och kons­ten”.

Vid Film­hu­set på Gär­det i Stock­holm kom­mer flag­gor­na i dag att va­ja på halv stång till minne av skå­de­spe­la­ren.

– Vi ana­de att det in­te stod rätt till med hans häl­sa och var för­stås myc­ket oro­li­ga, sä­ger vän­nen Jan Gö­rans­son, press­chef på Filmin­sti­tu­tet, till Ex­pres­sen.

EF­TER BE­SKE­DET ut­tryck­te många sin sorg, och hyl­la­de skå­de­spe­la­ren på so­ci­a­la me­di­er.

Nyqvist var un­der åren i scen­sko­lan fad­der åt skå­de­spe­la­ren Mor­gan Al­ling, som skri­ver om sin sorg på Fa­ce­book.

”Nej! In­te Mic­ke! Fi­na du! All­de­les för ti­digt! Han har un­der al­la år av pröv­ning va­rit där och stöt­ta­de mig i allt! Nu finns du in­te. Kan in­te för­stå det! Blir så led­sen. Vi­la i frid mi­na vän”, skri­ver han.

Pro­gram­le­da­ren och för­fat­ta­ren Mark Le­vengood skri­ver på Twit­ter:

”Mi­chael Nyqvist var en av de fi­nas­te jag viss­te. Så otro­ligt sorg­ligt.”

DE IN­TER­NA­TIO­NEL­LA ny­hets­by­rå­er­na och fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er skri­ver om Mi­chael Nyqvists bort­gång.

”Det är med djup sorg som jag kan be­kräf­ta att vår äls­ka­de Mi­chael, en av Sve­ri­ges mest re­spek­te­ra­de och ta­lang­ful­la skå­de­spe­la­re är död. Han gick bort i tyst­het, om­gi­ven av sin fa­milj, ef­ter en ett år lång kamp mot lung­can­cern”, sä­ger Alis­sa Good­man, ta­les­per­son för Mi­chael Nyqvist, till Va­ri­e­ty.

The Hol­ly­wood re­por­ter skri­ver om hans in­ter­na­tio­nel­la fram­gång­ar och näm­ner filmer som John Wick, där han spe­lar mot Ke­a­nu Re­e­ves och Mis­sion: im­possib­le – Ghost pro­tocol, där Tom Cru­i­se var hans mot­spe­la­re.

Den skots­ke skå­de­spe­la­ren Gerard Butler möt­te Nyqvist un­der in­spel­ning­en av kom­man­de fil­men Hun­ter kil­ler och hyl­lar sin svens­ke mot­spe­la­re i ett vi­de­oklipp på Twit­ter.

– Han är där up­pe som en av mi­na fa­vo­ri­ter, om in­te min fa­vo­rit – som nå­gon med en så­dan fan­tas­tisk ta­lang och lek­full­het, men mer än nå­got an­nat en fan­tas­tisk öd­mjuk­het, vär­me och en glimt i ögat. Mitt hjär­ta bris­ter när vi sät­ter oss för att se fil­men, sä­ger han.

Den brit­tis­ke skå­de­spe­la­ren Dominic Monaghan som spe­la­de mot Nyqvist i tv-se­ri­en ”100 co­de” från 2015, skri­ver på Twit­ter:

”Han var en fin man med ett smitt­samt le­en­de, en bra pap­pa och en bra skå­de­spe­la­re. Jag öns­kar dig allt gott på din re­sa”.

”Han var en fin man med ett smitt­samt le­en­de, en bra pap­pa och en bra skå­de­spe­la­re. Jag öns­kar dig allt gott på din re­sa.”

DOMINIC MONAGHAN skå­de­spe­la­re

SAKNAD. Skå­de­spe­la­ren Mi­chael Nyqvist har gått bort, och det är många som nu hyl­lar ho­nom. Bil­den ovan­för är från

Bild: MAR­KUS SCHREIBER

filmfes­ti­va­len Ber­li­na­le i Ber­lin 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.