Stats­ve­ta­re: Slu­tet på Kent Eke­rot­hs kar­riär

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Om miss­han­dels­do­men mot Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Kent Eke­roth står fast är det slu­tet på Eke­rot­hs po­li­tis­ka kar­riär, åt­minsto­ne in­om SD.

Det sä­ger stats­ve­ta­ren Andre­as Jo­hans­son He­inö till TT.

– Det är myc­ket ovan­ligt att en riks­dags­po­li­ti­ker i Sve­ri­ge döms för ett vålds­brott. Och be­ske­det från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är glas­klart: Att det in­te finns nå­gon möj­lig­het för Eke­roth att va­ra re­pre­sen­tant på nå­gon ni­vå för SD om do­men står fast, sä­ger Jo­hans­son He­inö, stats­ve­ta­re vid den bor­ger­li­ga tan­kes­med­jan Timb­ro.

– Gi­vet att det in­te blir ett över­kla­gan­de och nå­gon änd­ring i hov­rät­ten så är det här slu­tet på Eke­rot­hs po­li­tis­ka kar­riär. Det är min be­döm­ning.

Dock på­pe­kar Jo­hans­son He­inö att SD in­te äger Eke­rot­hs man­dat i riks­da­gen.

– Han kan myc­ket väl sit­ta kvar som en vil­de.

Hur tro­ligt det är har Jo­hans­son He­inö svårt att be­dö­ma.

– Men det finns många ex­em­pel på vil­dar ti­di­ga­re in­om svensk riks­po­li­tik. Eke­roth, tror jag, kän­ner ett starkt per­son­ligt man­dat. Han är upp­skat­tad av många väl­ja­re in­om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Så det ska man nog in­te ute­slu­ta.

Han tror att in­om SD är man in­te en­bart leds­na över den fäl­lan­de do­men.

– Eke­roth har va­rit en åter­kom­man­de be­last­ning på fle­ra sätt och ska­pat många ne­ga­ti­va ru­bri­ker för par­ti­et.

Jo­hans­son He­inö näm­ner bland an­nat den så kal­la­de järn­rörs­skan­da­len och ra­di­kal ar­gu­men­ta­tion om islam och mus­li­mer.

–SD:S mål just nu är att bli mer rums­re­na och att på sikt få till ett sam­ar­be­te med Mo­de­ra­ter­na. I den aspek­ten har fö­re­trä­da­re som Eke­roth va­rit ett stort hinder.

Mar­tin Han­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.