Sjuk­do­mar i kri­gens spår

I Je­men och Sy­ri­en sprids ko­le­ra och po­lio – som i van­li­ga fall en­kelt kan be­hand­las

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sön­der­bom­ba­de kli­ni­ker, be­folk­ning­ar på flykt och svå­rig­he­ter att nå ut med vac­ci­na­tio­ner. I skug­gan av krigs­hand­ling­ar­na i Je­men och Sy­ri­en käm­par vård­per­so­nal mot sjuk­do­mar som i van­li­ga fall en­kelt skul­le kun­na fö­re­byg­gas och be­hand­las.

Vid si­dan av död­li­ga gra­nat­at­tac­ker, hot­ful­la bomb­plan och för­ödan­de ex­plo­sio­ner tor­nar en an­nan, tys­ta­re, ka­ta­strof upp sig över kon­flikt­här­dar­na i Je­men och Sy­ri­en.

Ko­le­ra, en smitt­sam bak­te­ri­e­in­fek­tion som sprids ge­nom för­o­re­nad mat el­ler vat­ten, kan va­ra lätt­be­hand­lad i ett ti­digt ske­de – men in­te i Je­men. Två år av krig har för­stört in­fra­struk­tu­ren och sla­git vård­in­rätt­ning­ar i spill­ror.

– Det är en sam­hälls­kol­laps som sker till följd av kri­get och sjuk­vårds­sy­ste­mets svaga fi­nan­si­el­la ka­pa­ci­tet. De sa­ni­tä­ra för­hål­lan­de­na och till­gång­en till så­väl rent vat­ten som till sjuk­vård har för­säm­rats dras­tiskt, sä­ger An­na Sjö­blom, me­di­cinsk hu­ma­ni­tär råd­gi­va­re hos Lä­ka­re ut­an grän­ser.

På ba­ra någ­ra må­na­der har ko­le­ran spri­dit sig till näs­tan al­la de­lar av Je­men och var­je dag in­sjuk­nar yt­ter­li­ga­re om­kring 5 000 per­so­ner i ut­brot­tet – som FN be­skri­ver som det värs­ta i värl­den.

Över 1 300 per­so­ner har dött, varav en fjär­de­del barn, och i slu­tet av au­gusti vän­tas an­ta­let in­sjuk­na­de pas­se­ra 300 000.

–Det här är en följd av kon­flik­ten, det har ska­pats av män­ni­skor, det är väl­digt all­var­ligt, siff­ror­na är svind­lan­de och det blir ba­ra vär­re, sa­de FN:S hu­ma­ni­tä­re chef Step­hen O’bri­en ny­li­gen.

Sam­ti­digt kom­mer dyst­ra ny­he­ter från Sy­ri­en, som drab­bats av det and­ra ut­brot­tet av po­lio se­dan in­bör­des­kri­get bröt ut. Ti­di­ga­re fanns gott hopp om att för­lam­nings­sjuk­do­men – som sprids via för­o­re­nat vat­ten och hu­vud­sak­li­gen drab­bar barn – var på god väg att utro­tas i värl­den, men den se­nas­te må­na­den har 17 nya fall be­kräf­tats i Sy­ri­en, en­ligt Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen.

– In­nan kri­get ha­de lan­det ett väl­ut­veck­lat sjuk­vårds­sy­stem, som knappt finns kvar läng­re. Po­lio är en del av barn­vac­ci­na­tions­pro­gram­met och Sy­ri­en ha­de hög vac­ci­na­tions­täck­ning. Men från och med 2012 har barn in­te fått vac­cin in­om ra­men för ru­tin­vac­ci­na­tions­pro­gram­met, sä­ger An­na Sjö­blom.

– Att sjuk­do­mar som po­lio och mäss­ling kom­mer till­ba­ka nu är på grund av det­ta och är, vid si­dan av al­la and­ra fruk­tans­vär­da kon­se­kven­ser av kri­get, myc­ket all­var­ligt.

De fles­ta fal­len av po­lio rap­por­te­ras från May­a­din i Dayr al-zawr, ett om­rå­de som till sto­ra de­lar kon­trol­le­ras av ex­tre­mist­grup­pen Isla­mis­ka sta­ten (IS), vil­ket gör det svårt för hjälp­ar­be­ta­re och sjuk­vårds­per­so­nal att nå fram till ci­vil­be­folk­ning­en. Ett fall har ock­så rap­por­te­rats från Is-fäs­tet al-raqqa.

– Si­tu­a­tio­nen i Je­men och Sy­ri­en är folk­häl­so­ka­ta­stro­fer som tyd­ligt vi­sar hur väp­na­de kon­flik­ter får död­li­ga kon­se­kven­ser för ci­vi­la, sä­ger Ho­mer Ven­ters vid Usa-ba­se­ra­de or­ga­ni­sa­tio­nen Lä­ka­re för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

– På grund av brist på rent dricks­vat­ten, vac­ci­na­tio­ner och grund­läg­gan­de sjuk­vård står över 14 mil­jo­ner barn i de här län­der­na in­för ris­ken för död och in­va­li­di­tet, som egent­li­gen skul­le kun­na fö­re­byg­gas.

So­fia Eriks­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.