Fun­nen: Färg­grann go­ja med skarpt lä­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En helt ny pa­pe­go­ja har upp­täckts i Mex­i­ko. En­ligt fors­kar­na kän­ne­teck­nas den nya pip­pin av sin blågrö­na fjä­der­dräkt samt sitt an­norlun­da lä­te.

Den nya få­geln som hit­ta­des i en av­läg­sen del av Yuca­tán­halvön är en ama­zon­pa­pe­go­ja, ett släk­te med ett 30-tal oli­ka ar­ter som van­ligt­vis hu­se­rar i träd­kro­nor­na i Cen­traloch Sy­da­me­ri­ka. Fjä­der­dräk­ten är of­tast i oli­ka ny­an­ser av grönt med en di­stinkt kon­tras­te­ran­de färg – som gult, blått el­ler rött – i pan­nan.

Den nya få­geln upp­täck­tes av or­ni­to­lo­gen Mi­gu­el Gó­mez Gar­za re­dan 2014, men det är först nu som fors­kar­na kan slå fast att det verk­li­gen rör sig om en helt ny art.

En­ligt fors­kar­na ka­rak­te­ri­se­ras den nya få­geln av ett myc­ket spe­ci­ellt lä­te som be­skrivs som ”högt, skarpt och mo­no­tont, om än kort­va­rigt” sam­ti­digt som fjä­der­dräk­ten skil­jer sig från and­ra ama­zon­pa­pe­go­jor ge­nom att ving­ar­nas täck­fjäd­rar är blåa och att hu­vu­det är grönt sam­ti­digt som pan­nan är i en di­stinkt röd färg.

Ge­ne­tis­ka ana­ly­ser vi­sar att den blå­ving­a­de ama­zon­pa­pe­go­jan, som den kom­mit att kal­las, är en re­la­tivt ny fö­re­te­el­se, skri­ver fors­kar­na i Pe­erj där de pre­sen­te­rar sitt fynd.

Ana­ly­ser­na vi­sar näm­li­gen att ar­ten av allt att dö­ma in­te är äld­re än 120 000 år, vil­ket näs­tan är en gris­blink i sam­man­hang som des­sa, och att få­geln tro­li­gen här­rör från ar­ten vit­pan­nad ama­zon­pa­pe­go­ja.

Stu­di­er vi­sar att den säll­syn­ta få­geln, vars ve­ten­skap­li­ga namn har be­stämts till Ama­zo­na go­mezgar­zai, ef­ter dess upp­täc­ka­re, le­ver i små grup­per och att den är ve­ge­ta­ri­an med en fal­len­het för frukt, blom­mor och di­ver­se frön.

– Det­ta är be­vis för att vi fort­fa­ran­de le­ver i ti­der av or­ni­to­lo­gis­ka upp­täck­ter, sä­ger Mi­gu­el Gó­mez Gar­za till Na­tio­nal Geo­grap­hic.

Johan Nilsson/tt

FOTO: TO­NY SIL­VA/TT

En helt ny pa­pe­go­ja har upp­täckts på Yuca­tan­halvön i Mex­i­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.