Del två av lo­kal­va­len i Ne­pal

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NE­PAL. Mil­jon­tals ne­pa­le­ser gick i går till va­lur­nor­na, i den and­ra om­gång­en av de lo­kal­val som in­led­des för två vec­kor se­dan. Lo­kal­va­len är de förs­ta som hålls i lan­det på 20 år och ses som ett av­gö­ran­de steg på vägen mot de­mo­kra­ti.

Över 160 000 po­li­ser och mi­li­tä­rer över­va­ka­de rös­tan­det i de tre pro­vin­ser som ska väl­ja fö­re­trä­da­re. Mi­no­ri­tets­grup­per i söd­ra de­len av lan­det, fram­förallt mad­he­si, har ma­nat till boj­kott av va­let ef­tersom de an­ser sig dis­kri­mi­ne­ra­de. (Tt-ap-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.