Guns N’ Ro­ses suc­cétur­né på Fri­ends i kväll

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ERIK ÅBERG/TT

Åter­för­e­ning­en blev en stor­sla­gen fram­gång. Un­der 2016 sål­des över två mil­jo­ner bil­jet­ter till Guns N’ Ro­ses tur­né. I kväll in­tar suc­cén Fri­ends Are­na.

I bör­jan av för­ra året be­kräf­ta­des ryk­te­na – Guns N’ Ro­ses åter­före­nas. För förs­ta gång­en se­dan 1993 skul­le fan­sen få möj­lig­het att se ori­gi­nal­med­lem­mar­na Axl Ro­se, Duff Mc­ka­gan och Slash till­sam­mans på scen.

NU, MER ÄN ett år se­na­re, har rock­ban­det rest jor­den runt med åter­för­e­ningstur­nén Not in this li­fe­ti­me tour. I kväll är det Sve­ri­ges tur att få ta del av Guns N’ Ro­ses då de spe­lar på Fri­ends Are­na i Sol­na.

Hit­tills har tur­nén va­rit en stor suc­cé. Un­der 2016 sål­de ban­det tre mil­jo­ner bil­jet­ter, vil­ket gjor­de tur­nén till en av årets mest fram­gångs­ri­ka. När hård­rocks­le­gen­da­rer­na se­dan of­fent­lig­gjor­de tur­né­da­tum i Eu­ro­pa och Ka­na­da 2017 sål­des det en mil­jon bil­jet­ter ba­ra un­der det förs­ta dyg­net.

Även i Sve­ri­ge har plå­tar­na gått åt snabbt. De or­di­na­rie bil­jet­ter­na är se­dan länge slut­sål­da men än finns de dy­ra­re så kal­la­de ”gol­den cir­c­le”-bil­jet­ter­na kvar.

To­talt har tur­nén dra­git in över två mil­jar­der svens­ka kro­nor brut­to.

OCH DET ÄR in­te ba­ra de slut­sål­da are­nor­na som vitt­nar om att ban­det är ute på ett fram­gångs­tåg. Även kri­ti­ker­na har hyl­lat åter­för­e­ning­en. The Gu­ar­di­ans re­cen­sent vit­sa­de att come­bac­ken tog publi­ken till ”Pa­ra­di­se ci­ty” och gav kon­ser­ten fem stjär­nor. Tid­ning­en Syd­ney Mor­ning He­rald skrev att de ”bril­jan­ta mu­si­ker­na” i Guns N’ Ro­ses le­ve­re­ra­de ”någ­ra av de mäk­ti­gas­te rock­lå­tar­na som nå­gon­sin skri­vits”.

En­ligt ban­dets komp­gi­tar­rist Richard For­tus pla­ne­rar de dess­utom att släp­pa ett nytt al­bum. I en in­ter­vju i podcas­ten Sta­ge­left sä­ger For­turs att idén om ett al­bum är ”för bra för att in­te bli verk­lig­het” samt att de har spe­lat in ut­kast och ”lö­sa idéer”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.