Kon­tras­ter.

Från barn­sol­dat till sport­chef. Mo­ha­med Omar Ja­ma har upp­levt mer än de fles­ta.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - An­ders Flink 010-471 52 44 ∙ an­ders.flink@hn.se

– Det var någ­ra år när pap­pa in­te viss­te om jag lev­de, sä­ger Mo­ha­med. Det var ett stort ögon­blick när vi möt­tes på flyg­plat­sen.

Mo­ha­med flög från Dji­bou­ti, via Pa­ris, och ha­de hjälp av folk från Rö­da Kor­set.

– Jag kun­de var­ken skri­va el­ler lä­sa. Al­la skyl­tar var ba­ra för­vir­ran­de, jag för­stod ingen­ting.

Men mo­ti­va­tion, en­vis­het och fram­å­tan­da sak­nas ab­so­lut in­te hos den nu 39-åri­ge Mo­ha­med Omar Ja­ma.

Han lär­de sig svens­ka i tal och i skrift och även att skri­va på so­ma­lis­ka.

– JAG BÖR­JA­DE på Tull­bro­sko­lan hös­ten -94 och plug­ga­de hårt för att lä­ra mig språ­ket. Gick grund­kur­sen i SFI och tog hjälp av ex­tralä­ra­re.

– Jag var ab­so­lut in­te blyg, tog var­je chans att få pra­ta. Ring­de ibland till min rek­tor på kväl­lar­na för att öva.

Nu sit­ter han fram­för mig på sitt kans­li på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na, en av si­na ar­bets­plat­ser.

I åt­ta år slogs Mo­ha­med Omar Ja­ma som barn­sol­dat i in­bör­des­kri­get i Somaliland. Då lyc­ka­des hans pap­pa ut­ver­ka ett vi­sum till Sve­ri­ge för sin son och 16-åring­en lan­da­de på Land­vet­ter 1994.

MO­HA­MED JOB­BAR SOM an­lägg­nings­skö­ta­re på are­nan och är dess­utom för­e­nings­ad­mi­nist­ra­tör på Fal­ken­bergs kom­mun, där han ock­så skö­ter hem­si­dan för kul­tur och fri­tid.

Men det slu­tar in­te där. Mo­ha­med är ock­så sport­chef i Hal­mi­as

dam­lag, och har nu dess­utom ta­git över trä­nar­rol­len för tje­jer­na. Är ditt dygn läng­re än 24 tim­mar?

– Tror väl in­te det. Men jag är bra på att pla­ne­ra, mi­na da­gar är gans­ka inru­ta­de, er­kän­ner han.

EF­TER GYM­NA­SI­ET stu­de­ra­de Mo­ha­med på uni­ver­si­te­tet och skaf­fa­de sig en ci­vilin­gen­jörsex­a­men. Men han val­de att åter­gå till fot­bolls­värl­den.

– Jag ar­be­ta­de som pro­gram­me­ra­re på IBM, job­ba­de med det så kal­la­de Stock­holms­för­sö­ket, med träng­selskatt. Men det var ett en­sam­jobb som jag in­te triv­des med.

Mo­ha­med tog sig till­ba­ka till Fal­ken­berg och fot­bol­len. Han spe­la­de mitt­back i unga år, i bå­de Fal­ken­bergs FF och IF Böl­jan, fö­re uni­ver­si­tets­ti­den.

OCH I LINKÖPING blev det spel med Lin­kö­pings FF, en sväng i Åtvi­da­berg, en ut­lå­ning till Syl­via och se­dan en nertrapp­ning i Hem­går­dar­nas BK.

– Till slut gick det in­te att kom­bi­ne­ra stu­di­er och fotboll.

Mo­ha­med Omar Ja­ma har ock­så lagt sin do­mar­pi­pa på hyl­lan. Han

kom så högt som att få dö­ma i di­vi­sion ett.

– Men hög­re ha­de det nog in­te bli­vit och då pri­o­ri­te­ra­de jag bort det, sä­ger han.

No­mad­poj­ken från Somaliland har san­ner­li­gen gjort en stor livs­re­sa.

Han sök­te sig fak­tiskt till en bond­gård ef­ter an­koms­ten till Sve­ri­ge.

– Fast det fun­ge­ra­de in­te alls. Dju­ren var ju in­stäng­da, fick in­te strö­va fritt som jag var van vid hem­i­från, sä­ger Mo­ha­med och ler åt min­net.

VI SNUD­DAR VID krigs­min­ne­na igen. Men det är ing­et som Mo­ha­med vill pra­ta mer om. De åt­ta årens upp­le­vel­ser ska sak­ta få för­blek­na bort.

– Det kräv­des många te­ra­pi­sam­tal för att kom­ma över trau­mat från den ti­den. Men nu är mar­dröm­mar­na bor­ta, sä­ger han.

Mo­ha­med träf­fa­de sin fru Hu­da när han var i So­ma­lia år 2000.

– Vi gif­te oss sam­ma år, snab­ba ryck, skrat­tar han.

Nu är han sju­barns­pap­pa; en grabb och sex flic­kor, varav fem med namn som bör­jar på bok­sta­ven n.

– Hu­da tyck­te det räck­te, så lill­flic­kan fick he­ta Ray­aan...

Mo­ha­med har re­dan ett halvt dam­lag hem­ma. Plus ett Hal­mi­a­gäng som hit­tat rätt un­der hans förs­ta tid som ny­gam­mal trä­na­re.

– Vi blev först med att kni­pa po­äng av se­ri­e­le­dan­de Asa­rum och sen har vi fy­ra ra­ka vins­ter, sä­ger Mo­ha­med be­lå­tet.

”Det kräv­des många te­ra­pi­sam­tal för att kom­ma över trau­mat från den ti­den. Men nu är mar­dröm­mar­na bor­ta”

MO­HA­MED OMAR JA­MA

ALL­TID FULL FART. För Mo­ha­med Omar Ja­ma finns det ing­et som he­ter sit­ta still. Han har all­tid många pro­jekt i gång, bland an­nat som sport­chef och trä­na­re i

Bild: ROGER LARS­SON

Hal­mia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.