S i regionen skram­lar med tom­ma tun­nor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

på ”Ge per­so­nal mer trygghet i vår­den” (22/6). VÅRD. När man lä­ser Li­se­lot­te Benskölds (S) de­battar­ti­kel i Hal­lands Ny­he­ter 22/6 kan man ju tro att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Re­gi­on Hal­land lagt ett på många punk­ter av­vi­kan­de bud­get­för­slag mot ma­jo­ri­te­ten. Men så är in­te fal­let. Det hand­lar om pro­mil­le i peng­ar och någ­ra för­änd­ring­ar i tex­ter.

BENSKÖLD OLS­SON PÅSTÅR att hon är oro­lig för att hallän­ning­ar in­te får tid på si­na vård­cen­tra­ler. Men det finns inga för­slag i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas bud­get vad man i så fall vill för­änd­ra för att nå bätt­re till­gäng­lig­het. Vi är in­te hel­ler nöj­da med allt och det på­går ett stort ar­be­te med att öka till­gäng­lig­he­ten in­om vår­den. Vi har lagt ut­red­nings­upp­drag bl a för att tit­ta på ti­der­na för när jour­mot­tag­ning­ar­na är öpp­na och ge möj­lig­het att i hem­sjuk­vår­den få läkar­be­sök dyg­net runt. För­slag som vi ser ska kun­na bör­ja ge­nom­fö­ras un­der 2018. För­slag som när de ge­nom­förs ock­så ska kun­na mins­ka an­ta­let be­sök på sjuk­hu­sens akut­mot­tag­ning­ar och där­med ock­så vän­te­ti­der­na där.

ATT KUN­NA BO­KA och av­bo­ka si­na ti­der på web­ben rul­lar nu ut i he­la regionen. Vård­cen­tra­ler i Halmstad och La­holm är först ut. Un­der vå­ren 2017 har till­gäng­lig­he­ten till vård­cen­tra­ler­na i Hal­land ökat. An­del sam­tal som be­sva­ras har ökat från 87 till 94 pro­cent. Även an­de­len ny­be­sök till lä­ka­re in­om sju da­gar har ökat. Det på­går ock­så ett pro­jekt med änd­rad ar­bets­för­del­ning, att flyt­ta ar­bets­upp­gif­ter och fri­gö­ra tid hos lä­ka­re och sjus­kö­ters­kor så de får äg­na sig åt det de är bäst på och ut­bil­da­de för, att vår­da pa­ti­en­ter. En ny kom­pe­tens­för­sörj­nings­po­li­cy har pre­cis be­slu­tats av re­gi­on­full­mäk­ti­ge.

Det är ju op­po­si­tio­nens roll att för­sö­ka få det att fram­stå som om ing­et hän­der i regionen. Men vi tar det som kvit­to på att vi är på rätt väg när de för­änd­ring­ar som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fö­re­slår i bud­ge­ten är av mi­ni­mal ka­rak­tär och lå­ter mer än vad de i verk­lig­he­ten är.

Mats Eriks­son (M) Ste­fan Bengts­son (C) Tommy Ryd­feldt (L) Eli­sa­beth Falk­ha­ven (MP)

Niklas Matts­son (KD)

VÅRD­CEN­TRAL. Un­der vå­ren 2017 har till­gäng­lig­he­ten till vård­cen­tra­ler­na i Hal­land ökat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.