Fest i hel­gen men Var­berg är in­te tryggt

FÖR­FAT­TA­REN: ”VI VAR SJUKDOMSSTÄMPLADE TILL 1979” – Jag trod­de ald­rig att vi skul­le få de rät­tig­he­ter vi har fått, sä­ger Mi­an Lo­da­len som fö­re­lä­ser ”per­son­ligt, po­li­tiskt och pep­pigt” på lör­dag när det är Pri­de i Var­berg.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Ma­lin Eirefelt 0721-91 12 67 ∙ ma­lin.eirefelt@hn.se

14.00 på lör­dag går Pri­de­tå­get ge­nom Var­berg. Men he­la da­gen är fylld av eve­ne­mang som går i regn­bå­gens fär­ger. 16.00 fö­re­lä­ser för­fat­ta­ren Mi­an Lo­da­len på Cam­pus. Hon är känd som en fe­mi­nisti­kon, för si­na böc­ker och krö­ni­kor, för att hon in­tro­du­ce­ra­de or­det ”fla­ta” och för att hon lig­ger till grund för den ra­di­ka­la fe­mi­nis­ten som hu­vud­ka­rak­tä­ren i Lou­i­se Bo­i­je af Gen­näs bok ”Kär­lek ut­an svin­del”, blir kär i – bland an­nat.

”Då fanns det inga fö­re­bil­der what so ever. Vi var sjukdomsstämplade till 1979. Ho­mo­sex­u­a­li­tet var en sin­nes­sjuk­dom. Att pra­ta om fö­re­bil­der i den kon­tex­ten finns in­te”

MI­AN LO­DA­LEN

I HÖS­TAS KOM hen­nes se­nas­te bok ut – ”Förs­ta nat­ten”. Den är skri­ven på lätt­läst svens­ka och hand­lar om Lin­da och Man­di, två tje­jer i gym­na­si­e­ål­dern som träf­fas ge­nom dej­ting­ap­pen Tin­der. Bo­ken tar upp ton­års­för­äls­kel­sens vån­dor och ru­si­ga lyc­ko­käns­lor.

– Det är helt otro­ligt att det här är den förs­ta lätt­läs­ta bo­ken om två tje­jer som blir kä­ra. Som hb­tq­per­son är du i mi­no­ri­tet och har du dess­utom be­hov av lätt­läst, om du har läs­svå­rig­he­ter, en funk­tions­va­ri­a­tion el­ler ny­li­gen kom till Sve­ri­ge, är du så långt bort i mar­gi­na­len. Man kan in­te nog un­der­stry­ka hur vik­tigt det är att den här ty­pen av böc­ker får fin­nas, sä­ger för­fat­ta­ren Mi­an Lo­da­len. Var­för är iden­ti­fi­ka­tion i po­pu­lär­kul­tu­ren vik­tigt?

– Vis­sa kan tyc­ka att igen­kän­ning är fult. Att al­la ska kun­na upp­skat­ta

ett verk om det är till­räck­ligt bra. Det är ba­ra per­so­ner som själ­va in­te är mar­gi­na­li­se­ra­de som sä­ger så. För al­la som in­går i mi­no­ri­te­ter är det vik­tigt att få kän­na igen sig. Fanns det nå­gon i po­pu­lär­kul­tu­ren du kun­de kän­na igen dig i när du väx­te upp?

– Jag kom ju på att jag in­te var som al­la and­ra när jag var 16 år, un­ge­fär, på 70-ta­let. Då fanns det inga fö­re­bil­der what so ever. Vi var sjukdomsstämplade till 1979. Ho­mo­sex­u­a­li­tet var en sin­nes­sjuk­dom. Att pra­ta om fö­re­bil­der i den kon­tex­ten finns in­te.

MI­AN LO­DA­LEN OCH hen­nes vän­ner åk­te till Gö­te­borg och såg Af­ter Dark på Träd­gårn runt 1980.

– Jag var helt be­satt av dem. In­te för att de var öp­pet ho­mo­sex­u­el­la, för det var de in­te. Chris­ter Lin­darw kom ut långt se­na­re. Men de var män som dra­ga­de. Gud vad vik­tigt det var. De bröt mot nor­mer och vän­de upp och ner på köns­rol­ler och vi­sa­de att man, i al­la fall på scen, kan va­ra li­te ga­len ibland. Vad ser du för skill­na­der i att va­ra tjej och gay på gym­na­si­et när du väx­te upp, och nu?

– Det är som natt och dag. Jag trod­de fak­tiskt ald­rig att vi skul­le få de rät­tig­he­ter vi har fått. Jag trod­de ald­rig att jag skul­le få rätt att gif­ta mig. Bli ad­op­tiv­för­äl­der. Få rätt till as­si­ste­rad be­frukt­ning, även om det tå­get har gått för mig per­son­li­gen.

Mi­an Lo­da­len har va­rit på Pri­de­fes­ti­val i Var­berg ti­di­ga­re. Då in­vig­nings­ta­la­de hon. Da­gen in­nan träf­fa­de hon en kvin­na på Get­terön, och frå­ga­de hen­ne om hon skul­le kom­ma till Pri­de­pa­ra­den da­gen ef­ter.

– DET VI­SA­DE sig att kvin­nans barn var gay. Hen­nes ton­å­ring ha­de en sam­kö­nad part­ner som ha­de bli­vit ut­kas­tad från sitt hem. Och en kil­le i Var­berg be­rät­ta­de att folk ro­pa­de bög­jä­vel ef­ter ho­nom när han höll sin pojk­vän i han­den. Även om det är fest och par­ty i Var­berg om någ­ra da­gar är det långt kvar in­nan hb­tq­per­so­ner kan kän­na sig tryg­ga. Och trans­per­so­ner ska vi in­te ens pra­ta om. El­ler det ska vi såklart, men för dem är det än­nu läng­re kvar.

Pri­de är, som du sä­ger, par­ty, glit­ter och fest. Men vad har Pri­de för be­ty­del­se, ut­ö­ver det?

– Pri­de be­ty­der att al­la hb­tq-per­so­ner i den sta­den får kän­na att de är i ma­jo­ri­tet, nå­gon gång. De får för­nim­ma käns­lan av att va­ra helt okej. Att va­ra stolt.

Vad kom­mer du pra­ta om på din fö­re­läs­ning på lör­dag?

– Jag kom­mer teck­na en regn­bå­ge från 70-ta­let fram till vå­ra da­gar. Det är väl­digt per­son­ligt, po­li­tiskt och pep­pigt. På dju­pas­te all­var, men med myc­ket hu­mor. Un­ge­fär som mi­na böc­ker!

Bild: AN­NA-LE­NA AHLSTRÖM

BOK OM LESBISK TONÅRSKÄRLEK. ”På 70-ta­let fanns det inga fö­re­bil­der, what so ever. Ho­mo­sex­u­a­li­tet var en sin­nes­sjuk­dom till 1979”, sä­ger för­fat­ta­ren Mi­an Lo­da­len som fö­re­lä­ser på Pri­de på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.