Sten­kil (M) krä­ver nytt bil­jett­sy­stem

HALLANDSTRAFIKEN: Re­se­nä­rer i Hal­land be­hö­ver ett bättre bil­jett­sy­stem. Det me­nar den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten i Var­berg. Nu på­går ett ar­be­te med att se över sy­ste­met.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Jen­nie Pers­son 010-471 50 26 ∙ jen­nie.pers­son@hn.se

”Vi skul­le vil­ja hit­ta ett sy­stem som un­der­lät­tar för dem som verk­li­gen åker” ANN-CHAR­LOT­TE STEN­KIL (M) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

Den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten i Var­berg vill ha ett nytt bil­jett­sy­stem hos Hallandstrafiken. Och fort­fa­ran­de dis­ku­te­ras frå­gan om bil­li­ga­re bil­jet­ter för pen­sio­nä­rer.

Hal­lands­tra­fi­kens bil­jett­sy­stem mås­te upp­da­te­ras. Det tyc­ker Ann­char­lot­te Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Var­berg. Nu vill Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et i Var­berg att bil­jett­sy­ste­met görs om.

– Vi vill re­so­ne­ra med Hallandstrafiken om att få ett enkla­re och mer flex­i­belt sy­stem, sä­ger Ann­char­lot­te Sten­kil.

AL­LI­AN­SEN OCH MIL­JÖ­PAR­TI­ET i Var­berg har lyft frå­gan om bil­jett­sy­ste­met ti­di­ga­re. De vill att sam­ma reg­ler ska gäl­la i he­la lä­net.

– Det är många som ar­betspend­lar till and­ra kom­mu­ner och vi har fått myc­ket på­stöt­ning­ar om att det är krång­ligt när det är oli­ka reg­ler i oli­ka kom­mu­ner. I prak­ti­ken kan det hand­la om att det blir dy­ra­re att pend­la sö­derut än norrut, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

Nu har sam­hälls­ut­veck­lings­kon­to­ret fått i upp­drag att ta fram ett för­slag som se­dan ska läm­nas till Hallandstrafiken. Tan­ken är att fö­re­slå ett bil­jett­sy­stem där det in­te blir jät­te­dyrt att pend­la över läns­grän­sen och där bil­jet­ter­na kos­tar un­ge­fär sam­ma för al­la hallän­ning­ar, oav­sett vil­ken kom­mun man bor i. Man vill ock­så ha bil­jet­ter till ra­bat­te­rat pris un­der vis­sa ti­der på dyg­net.

Det här skul­le kun­na gyn­na bå­de pen­sio­nä­rer och ung­do­mar me­nar Ann-char­lot­te Sten­kil. Hon fort­sät­ter att av­vi­sa idén om rik­ta­de er­bju­dan­den till en­bart pen­sio­nä­rer.

– Vi skul­le vil­ja hit­ta ett sy­stem som un­der­lät­tar för dem som verk­li­gen åker, det kan hand­la om att man blip­par ett kort var­je gång man åker el­ler någon­ting lik­nan­de. Vi är in­te helt för­tjus­ta över att rik­ta oss till en viss grupp, som pen­sio­nä­rer. Är det in­te bättre att unga lär sig åka buss?

PÅ HALLANDSTRAFIKEN PÅ­GÅR se­dan ti­di­ga­re ett jobb med att se över bil­jett­sy­ste­met. Vd Andreas Al­mquist hål­ler med om att de­ras bil­jett­sy­stem be­hö­ver en upp­da­te­ring, men att det jobb man nu gör in­te häng­er ihop med någ­ra po­li­tis­ka på­tryck­ning­ar från Var­berg. Ar­be­tet som nu ge­nom­förs hand­lar främst om att byg­ga ihop Hal­lands­tra­fi­kens och Väst­tra­fiks sy­stem.

– Vi job­bar för att sy­ste­men ska kun­na pra­ta med varand­ra och att man ska kun­na lö­sa bil­jett över läns­grän­ser­na. Just nu job­bar vi med det tek­nis­ka men vad det kom­mer att kos­ta och vil­ka reg­ler som kom­mer att gäl­la, det är in­te klart än. Men det kom­mer bli politik av det un­der hösten, sä­ger Andreas Al­mquist.

Det nya bil­jett­sy­ste­met kan dock bli verk­lig­het för re­se­nä­rer­na först om drygt ett år.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

Andreas Al­mquist, vd för Hallandstrafiken, sä­ger att de job­bar med att upp­da­te­ra bil­jett­sy­ste­met. Nå­got som ef­ter­frå­gas av Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

NYTT SY­STEM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.