Ge che­fer i kom­mu­ner­na tid att le­da

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ARBETSLIV. Allt fler kom­mu­ner sät­ter ett rikt­mär­ke för hur många med­ar­be­ta­re en chef kan ha. Det vi­sar Vi­sions kart­lägg­ning av drygt 200 kom­mu­ner. De lo­ka­la ini­ti­a­ti­ven ger che­fer bättre för­ut­sätt­ning­ar att le­da och kan mins­ka den ar­bets­re­la­te­ra­de ohäl­san. Vi­sion hop­pas att fler kom­mu­ner föl­jer ef­ter.

Fle­ra un­der­sök­ning­ar vi­sar att che­fer i väl­fär­den tyc­ker om si­na jobb och har ett stort en­ga­ge­mang för verk­sam­he­ten och med­ar­be­tar­na. Pro­ble­met är att många in­te har tid att le­da lång­sik­tigt. Che­fer in­om vård, om­sorg och so­ci­a­la tjäns­ter har an­svar för i ge­nom­snitt 30 med­ar­be­ta­re, och in­om äldre­omsor­gen an­sva­rar che­fer ibland för mer än det dubb­la. Det är be­tyd­ligt fler jäm­fört med and­ra bran­scher.

När che­fer in­te får rätt för­ut­sätt­ning­ar kan kon­se­kven­ser­na för or­ga­ni­sa­tio­nen bli all­var­li­ga. Fle­ra stu­di­er vi­sar att för sto­ra med­ar­be­tar­grup­per häng­er sam­man med stör­re ar­bets­be­last­ning, mer stress och mins­kad ar­bets­till­freds­stäl­lel­se, hos bå­de che­fer och an­ställ­da. Det le­der i sin tur till säm­re pro­duk­ti­vi­tet, stör­re per­so­nal­om­sätt­ning och hög­re sjuk­från­va­ro.

CHEFERS FRÄMS­TA kom­pe­tens är att ut­veck­la sin ar­bets­grupp och verk­sam­he­ten, att sä­ker­stäl­la att ar­bets­mil­jön är bra och att verk­sam­he­ten fun­ge­rar en­ligt upp­sat­ta mål. Att ge che­fer rätt för­ut­sätt­ning­ar är med and­ra ord en oum­bär­lig in­ve­ste­ring i en ef­fek­tiv

och häl­so­främ­jan­de verk­sam­het. Vi­sions chefs­med­lem­mar ef­ter­frå­gar fram­förallt mer stöd in­om ad­mi­nist­ra­tion och lokal­frå­gor,

men många sak­nar ock­så rätt stöd in­om IT, eko­no­mi och HR.

Sam­ti­digt som ut­ma­ning­ar­na är om­fat­tan­de har kom­mun­led­ning­ar­nas med­ve­ten­het om pro­ble­men ökat. Fle­ra av Vi­sions för­tro­en­de­val­da upp­ger att de­ras kom­mun ge­nom­fört nå­gon form av för­bätt­ringsåt­gärd. Den van­li­gas­te åt­gär­den hand­lar om att an­stäl­la fler che­fer för att mins­ka an­tal med­ar­be­ta­re per chef och stär­ka det ad­mi­nist­ra­ti­va stö­det.

FLE­RA KOM­MU­NER HAR

ock­så satt upp kon­kre­ta mål för hur många med­ar­be­ta­re per chef som är rim­ligt. Yt­ter­li­ga­re någ­ra upp­ger att ett så­dant be­slut är på väg att fat­tas. De ar­bets­gi­va­re som in­te re­dan har gjort det bör sna­rast fat­ta ett be­slut om hur många med­ar­be­ta­re che­fer i de­ras or­ga­ni­sa­tion ska an­sva­ra för. Det gäl­ler samt­li­ga kom­mu­ner, lands­ting, re­gi­o­ner och väl­färds­fö­re­tag. Vad som är ett rim­ligt an­tal kan va­ri­e­ra, men Vi­sion an­ser att ing­en chef bör an­sva­ra för fler än 25 med­ar­be­ta­re. Det ger che­fer tid att le­da och bi­drar till ett mänsk­ligt arbetsliv.

Ve­ro­ni­ca Mag­nus­son

för­bunds­ord­fö­ran­de Vi­sion

Lars-åke Le­vin

ord­fö­ran­de Vi­sion i Var­berg

Bild: ERIK SVENS­SON

VÅRD. Che­fer in­om vård, om­sorg och so­ci­a­la tjäns­ter har an­svar för i ge­nom­snitt 30 med­ar­be­ta­re, och in­om äldre­omsor­gen an­sva­rar che­fer ibland för mer än det dubb­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.