Ha­vet är ing­en sop­tun­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Ing­e­la Björck

MIL­JÖ. Nu är det dags att ge sig ut på pick­nick och gril­lut­flyk­ter till nå­gon vac­ker strand. Det är ju här­ligt – men kan va­ra mind­re här­ligt för na­tu­ren, om man glöm­mer att ploc­ka upp ef­ter sig.

HA­VET ÄR RE­DAN il­la ute på grund av över­fis­ke och den glo­ba­la upp­värm­ning­en, som gör vatt­net su­ra­re och där­med på­ver­kar skal­djur och ko­rall­rev. Allt skräp, fram­för allt plast som tar väl­digt lång tid att bry­ta ner, ut­gör än­nu ett hot. Var­je år be­räk­nas 8-13 mil­jo­ner ton plast ham­na i na­tu­ren, och om ing­en för­änd­ring sker kan ha­ven in­ne­hål­la mer plast än fisk år 2050.

Skräp på strän­der­na är fult, det är nog al­la eni­ga om. Men det är ock­så far­ligt för bå­de fis­kar och sjö­få­gel, som kan få i sig skrä­pet el­ler trass­la in sig i det. Plas­ten kan ock­så in­ne­hål­la gif­ti­ga äm­nen som ska­dar bå­de sto­ra och små or­ga­nis­mer.

VAD GÖ­RA? SVA­RET är själv­klart: släng in­te plast­på­sar, en­gångs­be­stick och plast­flas­kor i na­tu­ren, och för­stås in­te hel­ler papp­kar­tong­er och me­tall­gril­lar – ta hem so­por­na och låt dem gå till åter­vin­ning i stäl­let. Och även om det kan kän­nas kne­pigt, säg gär­na till om du ser nå­gon som ef­ter av­slu­tad pick­nick är på väg att gå ut­an att ploc­ka upp ef­ter sig. Du gör det ju in­te för att va­ra en gnällspik ut­an för att vär­na om na­tu­ren – och al­la vill väl ha ett hav som be­bos av fisk och in­te av plast­skräp!

Bild: AUDUN BRAASTAD/TT

SKRÄPIGT. Var­je år be­räk­nas 8-13 mil­jo­ner ton plast ham­na i na­tu­ren, och om ing­en för­änd­ring sker kan ha­ven in­ne­hål­la mer plast än fisk år 2050.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.