Ingla­sad ut­bygg­nad får nob­ben

Hallands Nyheter - - Varberg - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Lin­de­bergs fas­tig­he­ter får nej till för­sla­get om en ingla­sad ut­bygg­nad i Brunns­par­ken. Men en­ligt bygg­nads­nämn­den är det i själ­va ver­ket ing­en dum idé.

Hal­lands Nyheter har ti­di­ga­re skri­vit om Gö­ran Lin­de­bergs för­slag om en till­bygg­nad i Brunns­par­ken. För­sla­get gäl­ler en ingla­sad ut­bygg­nad längs med he­la Brunns­par­ken, från re­stau­rang Grap­pa i ena än­den till tu­ristin­for­ma­tio­nen i den and­ra. Ett så­dant glas­par­ti skul­le kun­na rym­ma bå­de ute­ser­ve­ring så­väl som tu­ristin­for­ma­tio­nens verk­sam­het.

NU HAR BE­SLU­TET kom­mit, och det blev ett nej från bygg­nads­nämn­den. Lin­de­bergs Fas­tig­he­ter äger det rö­da hu­set i Brunns­par­ken, där bland an­nat tu­ristin­for­ma­tio­nen hu­se­rar. Men ef­tersom Gö­ran Lin­de­berg in­te äger mar­ken sä­ger han att han nu vill ha ra­ka be­sked an­gå­en­de vad som är möj­ligt och in­te.

”Idén har fun­nits för­ut, och det är ing­en dum idé. Den stri­der dock mot de­talj­pla­nen”

STE­FAN STEN­BERG (C) ord­fö­ran­de bygg­nads­nämn­den

I ETT BREV till kom­mun­sty­rel­sen skri­ver han: ”Idén är of­fent­lig­gjord och jag och mi­na med­ar­be­ta­re har haft en di­a­log med ett fler­tal män­ni­skor, varav många för­tro­en­de­val­da. Ing­en har ut­tryckt en upp­fatt­ning att det skul­le va­ra en då­lig idé, tvärt om”.

En­ligt Ste­fan Sten­berg (C), bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de, har idén va­rit på ta­pe­ten se­dan ti­di­ga­re.

– Idén har fun­nits för­ut, och det är ing­en dum idé. Den stri­der dock mot de­talj­pla­nen och det blir där­för ett for­mellt nej, sä­ger han.

Ste­fan Sten­berg sä­ger ock­så att det mås­te dis­ku­te­ras mer centralt i kom­mu­nen, för­slagsvis mås­te hamn- och ga­tu­nämn­den få sä­ga sitt. För att des­sa för­änd­ring­ar ska kun­na ske mås­te först de­talj­pla­nen änd­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.