Hög­hus­byg­ge prö­vas i dom­stol

Hallands Nyheter - - Varberg - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

”Vi är många som tyc­ker att det in­te gått rätt till”

21 över­kla­gan­den. Det om­ta­la­de pla­ne­ra­de hög­hus­byg­get i Bre­a­red har stött på en mängd pro­tes­ter från gran­nar. Nu ska ären­det prö­vas i markoch mil­jö­dom­sto­len.

MATS JO­HANS­SON gran­ne

21 över­kla­gan­den har kom­mit in till mark- och mil­jö­dom­sto­len om det pla­ne­ra­de hög­hus­byg­get av Alun­skif­fern 1 vid Tälj­stens­ga­tan i Bre­a­red. Marie Lin­dquist, dom­stol­sek­re­te­ra­re vid dom­sto­len i Vä­ners­borg, sä­ger att be­slut vän­tas fat­tas in­om sex må­na­der.

– Det är vår nor­ma­la hand­lägg­nings­tid, men ibland går det snab­ba­re. Nu är det se­mes­ter här så vi får se när det blir klart.

– Det vi främst vill att dom­sto­len ska tit­ta på är om pro­ces­sen gått rätt till, om det är för­en­ligt med plan- och bygg­la­gen, skugg­sidor och bul­ler­frå­gor, sä­ger Mi­kael Jo­san­der som bor i när­om­rå­det och va­rit med un­der pro­ces­sens gång.

DE SOM ÖVERKLAGAT tyc­ker att kom­mu­nen non­cha­le­rat de­ras syn­punk­ter i pla­ne­ring­en. De tyc­ker ock­så att ären­det han­te­rats fel ge­nom att kom­mu­nen lo­vat bort mar­ken till bygg­bo­la­get ut­an att först tän­ka ige­nom or­dent­ligt vad man ville an­vän­da mar­ken till.

– Vi är många som tyc­ker att det in­te gått rätt till, sä­ger Mats Jo­hans­son som är en av gran­nar­na.

Bild: TENGBOM AR­KI­TEK­TER

OMDISKUTERAT BYGGE. De pla­ne­ra­de hög­hu­sen Alun­skif­fern ska prö­vas i mark- och mil­jö­dom­sto­len, främst gäl­ler det bul­ler­ni­vå­er och för­änd­ring­ar i bygg­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.