”Ba­ra goa gre­jer” i blåa k

BURGARHAK: ”DET ÄR HAL­LANDS BÄS­TA VILL JAG PÅSTÅ” Li­te om: Daniel Jörnstrand

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

För­ra som­ma­rens tre öpp­na må­na­der ska för­dubb­las i år på strand­ha­ket Jen­ni­fer´s Jo­int. Kva­li­te­ten på mat och en av­slapp­nad at­ti­tyd ska loc­ka dit gäs­ter­na. – Jag är i top­pen av bur­gar-sve­ri­ge, det vet jag om, sä­ger äga­ren Daniel Jörnstrand.

”Jag be­stäm­de mig för att öpp­na i Helsing­borg ock­så, men det var det störs­ta miss­ta­get jag nå­gon­sin gjort”

Han sä­ger att han åkt för­bi Fal­ken­berg tu­sen­tals gång­er. Men Daniel Jörnstrand ha­de ald­rig satt sin fot i sta­den för­rän för ett knappt år se­dan. Han var su­gen på nå­got nytt och fann en ”hyd­da” vid Skrea strand.

– Jag kol­la­de på Bloc­ket ef­ter ett nytt pro­jekt. Då hit­ta­de jag den här ki­os­ken. Jag tänk­te att det bor­de kun­na fun­ka oav­sett vä­der, för man be­hö­ver ju all­tid äta, sä­ger Jörnstrand.

Ham­bur­gar­na är det som satt Jen­ni­fer’s Jo­int på kar­tan och det är in­te så kons­tigt. Daniel Jörnstrand drev ti­di­ga­re Bronx Bur­ger­bar och hyl­la­des för si­na bur­ga­re som ut­sågs till Mal­mös bäs­ta för ett an­tal år se­dan.

MEN DET SOM in­led­nings­vis var en­bart suc­cé fick ett bit­tert slut.

– Jag fick li­te hybris och skul­le ta över Sve­ri­ge med ham­bur­ga­re. Jag be­stäm­de mig för att öpp­na i Helsing­borg ock­så, men det var det störs­ta miss­ta­get jag nå­gon­sin gjort. Jag tap­pa­de kon­trol­len och ha­de egent­li­gen in­te eko­no­mi för att öpp­na en krog till, jag var li­te na­iv och dum, sä­ger Jörnstrand och tar ny sats.

– Det slu­ta­de med att jag var tvung­en att sät­ta bo­la­get i kon­kurs. Det som var Mal­mös bäs­ta ham­bur­ga­re då är det jag ser­ve­rar nu. Är det Fal­ken­bergs bäs­ta bur­ga­re nu då?

– Det är Hal­lands bäs­ta vill jag påstå.

DANIEL JÖRNSTRAND HYLLAR sam­ar­be­tet med Fal­ken­bergs kom­mun äga­re Jen­ni­fer´s Jo­int * Ål­der: 39 år.

* Bor: Helsing­borg.

* Fa­milj: Frun Jen­ni­fer.

* Ak­tu­ell: Dri­ver Jen­ni­fer’s Jo­int vid Skrea strand. Har lång er­fa­ren­het från oli­ka restauranger, bland an­nat Bronx bur­ger­bar, Hard Rock Café och O´le­a­rys. och trivs bra i sin blåa ki­osk längs stran­den.

– Yr­kes­mäs­sigt har jag in­te haft så här ro­ligt på tio år. Jag gör näs­tan all­ting själv, det drivs på det sätt som jag vill. Det var kul med Bronx ock­så, men det här är mer av­slapp­nat.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

HEMMA. Daniel Jörnstrand trivs väl­digt bra i Fal­ken­berg och vill att det ska kän­nas av­slapp­nat att äta hos ho­nom. ”Jag har en en­kel schysst me­ny där slo­gan är ’Ba­ra goa gre­jer’” DANIEL JÖRNSTRAND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.