Sjöstedt gick till an­grepp mot S

An­kla­gel­sen: Tar in­te faj­ten för jäm­lik­het och so­li­da­ri­tet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Pe­ter Wall­berg/tt Lars Larsson/tt

Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jo­nas Sjöstedt an­grep So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i sitt Al­me­dal­stal.

Han an­kla­ga­de S för att in­te läng­re käm­pa för jäm­lik­het och so­li­da­ri­tet.

– Det fanns en tid när det var själv­klart för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att ta faj­ten för jäm­lik­het och so­li­da­ri­tet. Att stå upp mot stor­fö­re­ta­gen även när hö­gern väs­na­des. Men det var ett tag sen nu, sa­de Sjöstedt in­för 1 800 åhö­ra­re i Vis­by.

Han är oro­ad för att stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) ska bör­ja sam­ar­be­ta med Cen­tern och Li­be­ra­ler­na i stäl­let för med V ef­ter näs­ta val. En­ligt V skul­le en så­dan hö­ger­sväng le­da till ökan­de klass­klyf­tor.

– Ty­värr är det dit So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill, att re­ge­ra med bor­ger­li­ga par­ti­er. Då blir po­li­ti­ken en an­nan. Det är skill­nad mel­lan väns­ter och hö­ger, sa­de Sjöstedt.

Han häv­da­de ock­så att S ”till och med” vill för­hand­la med ”hö­gern” nu, trots att det ”in­te finns nå­gon att för­hand­la med”.

–Lööf väg­rar ju att för­hand­la. Busch Thor brå­kar med Lööf. Björ­klund ver­kar ha fullt upp med sitt eget par­ti, sa­de Sjöstedt.

Han pas­sa­de på att hå­na den pres­sa­de Mo­de­rat­le­da­ren.

– Vad Anna Kin­berg Bat­ra rik­tigt me­nar med si­na in­ö­va­de re­pli­ker är det få som be­gri­per. Det är kanske ing­en slump att hon bru­kar kal­las för AKB - Ald­rig Kla­ra Be­sked, sa­de Sjöstedt.

En stor del av ta­let hand­la­de om vår­den. Sjöstedt ha­de ti­di­ga­re un­der da­gen lan­se­rat ett nytt V-för­slag. Par­ti­et vill se ett lag­krav på att det ska fin­nas dyg­netrunt­öpp­na vård­cen­tra­ler i al­la lands­ting.

– Många av de som åker in till en akut­mot­tag­ning sit­ter of­ta där länge, länge och vän­tar un­der ibland gans­ka ka­o­tis­ka for­mer ef­tersom det är så­dant tryck. De skul­le kun­na få hjälp på en vård­cen­tral, sa­de Sjöstedt.

Dess­utom skul­le stres­sad vård­per­so­nal på akut­mot­tag­ning­ar få av­last­ning och kun­na fo­ku­se­ra på de re­na akut­fal­len, på­pe­ka­de han.

För­sla­get in­ne­bär att lands­ting­en själ­va får be­stäm­ma var den dyg­netrunt­öpp­na pri­mär­vår­den ska lo­ka­li­se­ras.

Hur många natt­öpp­na vård­cen­tra­ler Sve­ri­ge be­hö­ver har V in­te ta­git ställ­ning till.

– Det ska fin­nas i var­je land­sän­da, i var­je lands­ting, i var­je re­gi­on och om man ba­ra ska ta en siff­ra ur luf­ten så mås­te det va­ra åt­minsto­ne ett hund­ra­tal, sa­de Sjöstedt.

Väns­ter­par­ti­et har inga be­räk­ning­ar på vad det skul­le kos­ta. En ut­red­ning be­döm­de för en tid se­dan att en sats­ning på ut­byggd pri­mär­vård fram­förallt skul­le hand­la om att fö­ra över re­sur­ser och kom­pe­tens från sjuk­hu­sen, in­te om nya peng­ar. Sjöstedt ute­slu­ter in­te att det kom­mer att be­hö­vas nya peng­ar och upp­ger att han är be­redd att för­hand­la om det i even­tu­el­la fram­ti­da bud­get­för­hand­ling­ar med en röd­grön re­ge­ring. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) hål­ler med V om att vård­cen­tra­ler­na be­hö­ver mer re­sur­ser.

–Sen ex­akt hur det ska or­ga­ni­se­ras, och öp­pet­ti­der och så där, det är det lands­ting­en och re­gi­o­ner­na som mås­te be­slu­ta om, sä­ger han.

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Gick ut hårt. Väns­ter­le­da­ren Jo­nas Sjöstedt an­kla­ga­de i sitt Al­me­dal­stal So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för att in­te läng­re käm­pa för jäm­lik­het och so­li­da­ri­tet. Han häv­da­de ock­så att S vill för­hand­la med ”hö­gern” nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.