Löfven vill byg­ga trygg­het un­der sin re­sa

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Jo­nas Dag­son/tt

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) skip­par po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len.

I stäl­let ger han sig ut på en re­sa runt Sve­ri­ge med löf­te om ökad trygg­het och ef­fek­ti­va­re po­lis och kust­be­vak­ning.

Kust­be­vak­ning­ens båt KBV 032 kom in i Söd­ra ham­nen i Skär­hamn i stark vind. Flag­gor­na på pi­ren stod rakt ut och de­lar av det tänk­ta pro­gram­met fick stry­kas. Det var ett kust­sam­häl­le som vi­sa­de sitt san­na an­sik­te.

– Jag har all­tid äls­kat Hö­ga kus­ten men det här är ju ock­så fan­tas­tiskt vac­kert, sa­de stats­mi­nis­tern med en gest upp mot de bo­hus­läns­ka klip­por­na.

Tan­ken med re­san är att pra­ta om hur trygg­he­ten i sam­häl­let kan ut­veck­las. Förs­ta da­gen hand­lar be­sö­ket om Tjörn och Stenungsund där stats­mi­nis­tern in­led­de med att mö­ta Kust­be­vak­ning­en och sjö­r­ädd­ning­en i Skär­hamn.

– Det be­ty­der myc­ket för oss att han vill be­sö­ka vår verk­sam­het och se vad det är vi syss­lar med dag­lig­dags, sä­ger Ul­ri­ka Nils­son, chef för kust­sta­tio­nen Ly­se­kil.

På plats pas­sa­de stats­mi­nis­tern på att lo­va att se över möj­lig­he­ten att ge Kust­be­vak­ning­en ut­ö­ka­de be­fo­gen­he­ter för att und­vi­ka dub­belar­be­te med po­li­sen. Och på sam­ma sätt se över hur Kust­be­vak­ning­en, tul­len och po­li­sen kan job­ba mer ef­fek­tivt till­sam­mans.

Stats­mi­nis­terns re­sa går vi­da­re i dag med ett be­sök i Ble­kinge.

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) in­le­der sin som­martur­né på Tjörn dit han an­län­der med kust­be­vak­ning­ens far­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.