Trump ef­ter nya an­grepp: ”Tvung­en att twitt­ra”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Skällsor­den från USA:S pre­si­dent Do­nald Trump gente­mot två pro­gram­le­da­re fort­sät­ter att hag­la. I nya in­lägg kal­lar Trump den ena för ”dum som en sten”, den and­ra ”ga­len”. Strax ef­teråt för­sva­rar Trump sitt twitt­ran­de med att hän­vi­sa till sin val­fram­gång – som han tac­kar sin flit på so­ci­a­la me­di­er för.

Ord­kri­get mel­lan Trump och jour­na­lis­ter­na Mi­ka Br­ze­zin­ski och Joe Scar­bo­rough på tv­ka­na­len MSNBC för­an­led­de i hel­gen en ti­dig morgon­tweet från pre­si­den­ten, up­pen­bart för att sät­ta punkt.

”Gal­na Joe Scar­bo­rough och dum-som-en-sten-mi­ka är in­te då­li­ga män­ni­skor, men pro­gram med så då­li­ga tit­tar­siff­ror kon­trol­le­ras av de­ras che­fer på NBC. För då­ligt!” he­ter det.

Twee­ten kom ba­ra två da­gar ef­ter att Trump i lik­nan­de or­da­lag be­skri­vit pro­gram­le­dar­na, se­dan hans re­ge­ring kri­ti­se­rats i pro­gram­met ”Mor­ning Joe”. Bland an­nat be­skrevs Mi­ka Br­ze­zin­ski som ”blö­dan­de ef­ter en an­sikts­lyft­ning”. Jour­na­lis­ter­na sva­ra­de med att ifrå­ga­sät­ta om pre­si­den­ten är rik­tigt frisk. Kort ef­ter det nya ut­brot­tet i hel­gen för­sva­rar Trump sitt be­te­en­de på Twit­ter. Han an­ser att det har lett ho­nom till se­gern i pre­si­dent­va­let.

”De fals­ka och be­dräg­li­ga ny­hets­me­di­er­na ar­be­tar hårt för att över­ty­ga re­pu­bli­ka­ner och and­ra att jag in­te ska an­vän­da so­ci­a­la me­di­er – men kom ihåg att jag vann va­let 2016 med hjälp av in­ter­vju­er, tal och so­ci­a­la me­di­er”, skri­ver Trump och fort­sät­ter:

”Jag var tvung­en att slå ’fa­ke news’, och gjor­de det. Vi kom­mer fort­sät­ta att vin­na!”.

Trumps at­tac­ker mot de två pro­gram­le­dar­na har yt­ter­li­ga­re spätt på den hår­da kri­ti­ken mot pre­si­den­tens me­di­e­va­nor, och har mött för­dö­man­den in­om hans eget par­ti Re­pu­bli­ka­ner­na. Ord­va­let gente­mot Br­ze­zin­ski har be­skri­vits som ovan­ligt vul­gärt. (TT-AFP)

FOTO: CAROLYN KASTER/AP

Do­nald Trump är tvung­en att twitt­ra för att vin­na över fej­ka­de nyheter, an­ser han själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.