”Jag tror på sooom­ma­ren och soool igen”

Hallands Nyheter - - Livets Gång - Jan-olof nils­son Hal­land för 50 år se­dan

Var­bergs­ba­se­ra­de Monarks till sy­nes änd­lö­sa ex­pan­sion tycks än­då ha ett stopp, och nu i veckan kom­mer ett förs­ta tec­ken på stag­na­tion, då det med­de­las att Monark/cre­cents an­lägg­ning­ar i To­bo skall läg­gas ned. Det hand­lar allt­så om bå­de skid­fa­bri­ken och ra­dio- och Tv-fa­bri­ken. Or­ten har ing­en an­nan in­du­stri, var­för ned­lägg­ning­en vän­tas slå myc­ket hårt. Fa­bri­ken i Var­berg be­rörs in­te av be­slu­tet, även om det här för­stås in­te är nå­got gott tec­ken in­för fram­ti­den.

DEN IN­OM MODEKRETSAR så om­ta­la­de pap­persklän­ning­en har nu gjort sin Var­bergs­de­but. Först ut att bä­ra det pop­pi­ga plag­get är unga frö­ken Eva Bengts­son på Lan­kers pap­pers­han­del, där klän­ning­en säljs. Klän­ning­en säljs allt­så till­sam­mans med du­kar, ser­vet­ter och tall­ri­kar i sam­ma ma­te­ri­al, möns­ter och färg­kom­bi­na­tion – dvs stor­blom­migt, ro­sa och vitt. Och för den som und­rar kan med­de­las att klän­ning­en fak­tiskt är tvätt­bar och eld­sä­ker. Dock fal­ler den eld­säk­ra ga­ran­tin om ni tvät­tar den, så om ni var­ken kan tän­ka er att gå om­kring i en ski­ten klän­ning el­ler brin­na upp bör ni kanske väl­ja nå­got mer tra­di­tio­nellt. Men vad gör man in­te för att va­ra mo­dern…

STRANDBADEN I FAL­KEN­BERG in­va­de­ras i veckan av Sve­ri­ges Ra­di­os in­spel­nings­bus­sar, tek­ni­ker, re­gis­sö­rer, och en rad Tv-kän­di­sar med al­las vår ”Far­bror Melker” (Torsten Lil­liecro­na) i spet­sen. Och så för­stås Mats Olin, den just nu omått­ligt po­pu­lä­re sång­a­ren som top­pat Svensk­top­pen med lå­ten ”Jag tror på som­ma­ren.”vad det he­la hand­lar om är en löst sam­man­satt som­marun­der­håll­ning för te­le­vi­sio­nen, där Lil­liecro­na spe­lar en små­ländsk plast­fab­ri­kör som trött­nat på Mal­lor­ca och istäl­let se­mest­rar på Strandbaden i Fal­ken­berg där Mats Olin till sy­nes helt omo­ti­ve­rat bry­ter ut i sång. ”Jag tror, jag tror på sooom­ma­ren. Jag tror, jag tror på soool igen…” HN:S Tv-re­cen­sent är mått­ligt ro­ad ef­ter vis­ning­en. ”Svagt, myc­ket svagt”, he­ter det. ”Dra­vel”, ut­bris­ter en ic­ke namn­gi­ven dam i ki­os­ken me­dan två torg­hand­la­re som vill va­ra ano­ny­ma kal­lar det kort och gott för ”Skräp !”Knap­past nå­gon ve­ten­skap­lig un­der­sök­ning, men nå­gon­stans i det hä­ra­det lig­ger kom­men­ta­rer­na.

DEN SÅ KAL­LA­DE klu­ta­han­deln på tor­get i Var­berg har va­rit bå­de om­stridd och kring­gär­dad med be­syn­ner­li­ga re­strik­tio­ner. Nu tycks det dock som om mot­stån­dar­na får bi­ta i grä­set då en ut­red­ning av sta­dens po­lis­mäs­ta­re med stöd av po­li­sen i Halm­stad kon­sta­te­rar att hand­lar­na för­vis­so bry­ter mot be­stäm­mel­ser­na som fast­slår att en­dast ”stu­var och dy­likt” får säl­jas på kyr­ko­plan, men att det­ta på in­tet sätt är stö­ran­de ur ord­nings­syn­punkt. Drät­sel­kam­ma­ren fö­re­slår där­för nu att pa­ra­gra­fen helt en­kelt slo­pas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.