Lynns förs­ta proffsse­ger

Ef­ter en lång vec­ka fick Var­bergs­gol­fa­ren Lynn Carls­son änt­li­gen kni­pa sin förs­ta proffsse­ger. Match-sm på Ull­na Golf Club ut­an­för Stock­holm.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

”Det är jät­teskönt att änt­li­gen få kni­pa den där förs­ta se­gern ef­ter att ha va­rit och no­sat ti­di­ga­re”

LYNN CARLS­SON

”Änt­li­gen högst upp på pallen - ett kvit­to på att man gör sa­ker rätt och ve­ta att man kan”

LYNN CARLS­SON

23-åri­ge Lynn Carls­son från Var­berg tog på lör­da­gen sin all­ra förs­ta se­ger se­dan hon blev proffs 2013. Det är ett stort kliv upp­åt bå­de i kar­riä­ren och på ran­king­en.

– Det känns jät­te­jät­te­bra så klart. Det är jät­teskönt att änt­li­gen få kni­pa den där förs­ta se­gern ef­ter att ha va­rit och no­sat ti­di­ga­re. Jag har job­bat för det här länge och att ta förs­ta se­gern - det är spe­ci­ellt, sä­ger en nöjd Lynn Carls­son.

PÅ FINALRUNDAN TAMPADES hon med Mar­ti­na Hed­berg, som följakt­li­gen blev två. Hon tog kom­man­dot ti­digt i mat­chen, och ha­de fy­ra slag till go­do på Hed­berg re­dan ef­ter nio hål. Men Hed­berg stod häng­de kvar i mat­chen länge, bland an­nat med en nöd­vän­dig bir­die på 16:e hå­let. Carls­son kun­de till slut säk­ra se­gern på näst­kom­man­de hål, med en fem me­ter lång bir­die­putt.

DET BLEV EN lång och in­ten­siv vec­ka för gol­fa­ren från Rin­ge­näs Golf­klubb i Halm­stad. Match-golf är en spe­ci­ell form där mat­chen kan va­ra slut ti­digt (så fort du le­der med fler vun­na hål än vad som åter­står) el­ler gå till särspel. För Lynn gick det ute­slu­tan­de till 17 el­ler 18 hål så det blev en hel del golf. To­talt blev det fem mat­cher.

– I dag (sön­dag) kän­ner man sig li­te mör­bul­tad. Det känns att man har spe­lat lik­som, men un­der hel­gen har jag haft bra ener­gi he­la ti­den, sä­ger den ny­bliv­ne Sm-guld­me­dal­jö­ren.

Hon be­rät­tar att spe­let kän­des bättre och bättre ju läng­re täv­ling­en gick. Och tur är väl det - att det in­te var tvärtom.

– Ja pre­cis, skrat­tar Lynn och fort­sät­ter:

– Spe­ci­ellt fre­dag ef­ter­mid­dag och på lör­da­gen spe­la­de jag bra golf, var sta­bil från tee och put­ta­de bra. En rik­tig själv­för­tro­en­de­boost det här.

HON BE­RÄT­TAR ATT match­spel blir li­te an­norlun­da jäm­fört med van­li­ga täv­ling­ar. Det är li­te mer tak­tiskt när man ba­ra mö­ter en per­son.

– Sam­ti­digt gäl­ler det att fo­ku­se­ra på sitt eget spel, där man kän­ner mest trygg­het. Men en nyc­kel till se­gern tror jag än­då var mitt ra­ka långa spel från tee, för­kla­rar Lynn. Hur högt ran­kar du det här?

– Jät­te­högt såklart. Änt­li­gen högst upp på pallen - ett kvit­to på att man gör sa­ker rätt och ve­ta att man kan.

Näs­ta sto­ra mål är att kva­la in till ma­jorn Bri­tish Open.

– Då be­hö­ver jag bli minst tia på La­di­es Scot­tish Open och det vet jag att jag har ka­pa­ci­tet för.

Bild: GÖ­RAN SÖDERQVIST

GLAD. Förs­ta se­gern som proffs var ef­ter­läng­tad för Var­bergs­gol­fa­ren Lynn Carls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.