Halm­stad fick ”ba­ra” oav­gjort

Hallands Nyheter - - Sporten - SE­BASTI­AN PEARSON 010-471 51 53 sp@hn.se

”Jag är in­te glad över re­sul­ta­tet. Vi är i bot­ten av ta­bel­len och be­hö­ver vin­na mat­cher. Al­la i la­get vill stan­na i All­svens­kan”

ha­de öns­kat att vi in­te släppte in ett mål di­rekt ef­teråt. Det är en lag­match. Jag bryr mig in­te om mitt mål om vi in­te vin­ner mat­chen.

FÖR HBK FICK sin va­na tro­gen in­te fi­ra länge. Elfsborg tog fy­ra mi­nu­ter se­na­re va­ra på att Jesper Wes­ter­berg gick bort sig ut­an­för straff­om­rå­det. Per Frick spe­la­de fram Simon Lun­de­vall i den öpp­na ytan i straff­om­rå­det, som där­ef­ter li­te för en­kelt rul­la­de in bol­len mel­lan Pet­ters­sons ben till 1–1.

Igor Krulj sva­ra­de med att by­ta ut Alho, som fick kramp i bå­da be­nen, och sat­te i stäl­let in Ko­su­ke Ki­nos­hita, sam­ti­digt som Gabri­el Gud­munds­son er­sat­te Fredrik Ols­son. Det gav nya fris­ka ben och fle­ra far­li­ga mål­chan­ser. Gud­munds­son ha­de två fi­na skott ut­i­från, men fick in­te fi­ra ett av­gö­ran­de mål.

– Jag för­sök­te ba­ra kom­ma in med fart och ener­gi för att lyf­ta la­get så myc­ket som möj­ligt i det lä­get. Det kän­des okej, men jag mis­sa­de li­te för myc­ket, med­ger Gud­munds­son.

NIKOLAI ALHO HBK

HBK BACKADE UN­DER de sista tio mi­nu­ter­na hem, vil­ket åter släppte in Elfsborg i mat­chen. Is­sam Je­ba­li sköt ut­i­från, men pric­ka­de i lik­het med Ols­son stol­pen. Mer än så blev det in­te. En po­äng och ett li­tet steg när­ma­re sä­ker mark, då Sundsvall för­lo­ra­de mot Si­ri­us.

– Det känns än­då surt. Vi ha­de kun­nat få in ett mål till och av­slu­ta mat­chen med tre po­äng, men jag tyck­te än­då att de såg bra ut, sä­ger Gud­munds­son.

– Det vik­ti­gas­te är att vi tror på det. Vi tror på Igors ide­o­lo­gi och kom­mer job­ba vi­da­re li­ka hårt, sä­ger Alho.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.