Kraym på se­mes­ter då sat­te yt­tern fart

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Un­der­läge 0–1 för Ul­la­red och lä­get såg mörkt ut. Då tog Alexander Jo­hans­son tag i hand­ling­en och iscen­sat­te vänd­ning­en.

UL­LA­RED HÖGANÄS

(0–1)

Det mesta hand­la­de om Ul­la­reds Alexander Jo­hans­son i mat­chen mel­lan Ul­la­red och Höganäs. Han tog sig fram, gick för­bi och gjor­de mål. Hans fa­vo­rit­spe­la­re är Ar­jen Rob­ben - och lik­he­ter­na med snabb­he­ten och den fi­na väns­ter­fo­ten är in­te svå­ra att se.

– Ba­ra man kan hjäl­pa la­get, se­dan om man gör po­äng är all­tid kul men det vik­ti­gas­te är att man vin­ner, sa match­hjäl­ten Alexander Jo­hans­son ef­ter 2–1-se­gern över Höganäs.

HAN VAR HÖGST del­ak­tig i bå­da må­len. På det förs­ta tog han sig, med sin funk­tio­nel­la tek­nik, för­bi två spe­la­re - spe­la­de snett in­åt bak­åt till Os­kar Larsson som ba­ra be­höv­de pla­ce­ra in den för 1-1. Se­dan var det se­ger­må­let. For­war­den Andreas Lit­zell gjor­de ett fö­re­döm­ligt de­fen­sivt ar­be­te vann bol­len - och gav den till helt rätt spe­la­re, Alexander Jo­hans­son. Som med en sten­hård vrist, ut­an­för straff­om­rå­det pla­ce­ra­de in den i hör­net.

– Jag fick ut­ma­na myc­ket en­mot-en i dag och det är det jag gil­lar och när man väl kom­mer för­bi bac­ken förs­ta gång­en så får man bra själv­för­tro­en­de - då är det ba­ra att ma­la på, sa en öd­mjuk 22-åring.

Alexander Jo­hans­son har stått för en myc­ket bra sä­song och är med mar­gi­nal la­gets bäs­ta mål­skytt. Ing­et snack från lag hög­re upp i se­ri­e­sy­ste­met?

– Nej, ing­et än så länge, men man kan all­tid hop­pas, skrat­tar Jo­hans­son.

Ul­la­red fick en bra start ef­ter att Ali Kraym tog över som trä­na­re, se­dan kom två ra­ka för­lus­ter. I dag var han på se­mes­ter och den ska­da­de spe­la­ren och Krayms hjälp­gub­be Jakob Nils­son fick hål­la i det.

– Det­ta var väl­digt skönt, fram­förallt med tan­ke på hur vår­sä­song­en har sett ut. Det blir li­te mer ar­betstro och li­te lät­ta­re att ha se­mes­ter nu, sa da­gens he­adcoach Jakob Nils­son.

I MAT­CHEN BÖR­JA­DE Ul­la­red ner­vöst. Det var Höganäs som vå­ga­de, som ska­pa­de chan­ser och som tog led­ning­en. Som kun­de dess­utom kun­de va­rit stör­re - men i Höganäs sak­na­des ef­fek­ti­vi­te­ten. Och när kvit­te­ring­en kom släppte det för Ul­la­red.

– Må­len styr mat­cher­na och vi fick psy­ko­lo­giskt vik­ti­ga mål, fort­sat­te Nils­son.

I STÖR­RE DE­LEN av and­ra hal­vek höll Ul­la­red Höganäs bor­ta från far­li­ga lä­gen, men mot slu­tet kröp hem­ma­la­get allt läng­re ner. Men när tryc­ket var som störst stod den tryg­ge Jo­han Bratt­berg i vägen.

– Jag är nöjd med pre­sta­tio­nen i dag. En typ av match där mål­vak­ten kan av­gö­ra - nu är det ba­ra att nju­ta, sa Bratt­berg, vars se­mes­ter blir kort. Snart är det trä­ning med Fal­ken­berg igen.

Bild: RO­BERT BOMAN / FALKENBERGSBILD.SE

FÖREBILD. Alexander Jo­hans­sons idol är Ar­jen Rob­ben - i dag såg man var­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.