Ron­ja Cron­wall tog far­väl på bäs­ta sätt

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Kom­for­ta­bel se­ger för Valinge mot Fal­kö­ping och du­on sa far­väl på bäs­ta sätt.

VALINGE FAL­KÖ­PING

(2–0)

Snart ska Ron­ja Cron­wall ut på sitt livs även­tyr till­sam­mans med lag­kom­pi­sen Eb­ba Gustafsson. I dag gjor­de hon sin sista match för Valinge – och ett mer vär­digt slut får man le­ta ef­ter. Hon gjor­de mål och Valinge vann kom­for­ta­belt.

– Vi ha­de så klart ve­lat ha kvar bå­da två men det är en chans man ba­ra får en gång och jag gläds med dem, sa Valinges trä­na­re To­bi­as Ek­dahl ef­ter 3–0-se­gern över Fal­kö­ping.

Må­let var Ron­jas sjun­de för sä­song­en och bå­de hon och Eb­ba har bi­dra­git un­der sä­song­en. Men trä­na­ren To­bi­as Ek­dahl vet var de hit­tar si­na er­sät­ta­re - i den eg­na trup­pen.

– Vi har fle­ra spe­la­re som är på väg till­ba­ka från ska­dor, som Frida Dy­ver­fors och Mi­chae­la Da­ni­els­son. Dess­utom kom­mer Le­e­na Pu­ra­nen kun­na del­ta mer i höst. De blir som värv­ning­ar.

– Vi har re­dan en bred trupp med myc­ket kon­kur­rens och de spe­lar­na som kom­mer till­ba­ka kom­mer att va­ra rus­kigt tag­ga­de.

Han be­rät­tar att nyc­keln till se­gern var ett oer­hört sta­bilt för­svars­spel - som bygg­de på hög press re­dan från start.

– En rik­tigt bra match och vi kun­de ha gjort ett par mål till, vi fick till ex­em­pel ett mål bort­dömt.

Ny­kom­ling­ar­na Valinge har stått för en bra förs­ta hal­va av sä­song­en. Ef­ter da­gens se­ger lig­ger de fem­ma och Ek­dahl fin­ner ing­en an­led­ning var­för de in­te ska kun­na tit­ta länge upp i ta­bel­len.

– Dess­utom ska vi trä­na in ett helt nytt spel­sätt nu un­der up­pe­hål­let. Det ska nog kun­na över­ras­ka de and­ra. Och blir en nytänd­ning för vårt lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.