Storm och stor­slam på Bockstensdoppet

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

”När man blir stör­re vill man va­ra med i OS och få kva­la in till sto­ra täv­ling­ar, det är må­let för jät­te­många år fram­ö­ver” STEL­LA WAR­BORN

sim­ma­re

Bock­stenstens­dop­pet har växt fram till ett av Sve­ri­ges störs­ta si­mar­range­mang. I år fanns det 900 sim­ma­re på plats. Av Var­ber­gar­na syn­tes två styc­ken li­te ex­tra.

Många var de som trot­sa­de de hår­da vin­dar­na som plöj­de över Sim­sta­di­on i Var­berg och någ­ra av dem stack ut. En li­te mer än de and­ra. Ar­vid Kvor­ning tog guld i det mesta han ställ­de upp i. Hans åt­ta me­dal­jer såg ut att väga tungt runt hal­sen.

– Det känns väl­digt bra, fram­förallt är jag nöjd med 200 me­ter fri­sim - det kän­des bra och tek­ni­ken gick som den skul­le, sä­ger Bock­stens­dop­pets okrön­te kung.

Som ni för­står blev det någ­ra lopp för Ar­vid un­der Bock­stens­dop­pets helg. Kort ef­ter han be­rät­tat om täv­lings­da­gar­na skyn­dar han bort för sitt sista lopp, 50 ryggsim, i vil­ket det ock­så blev guld för­stås.

– Det har va­rit väl­digt ro­ligt och man har tid att lad­da om, men det är rätt kort, be­rät­tar han. Känns som att man blir gans­ka trött ef­ter en så­dan här dag?

– Äh ja, det blir man verk­li­gen.

ATT AR­VID TAR stor­slam på ett lo­kalt lopp är kanske in­te så kons­tigt. På 100 me­ter fjä­ril är han ran­kad et­ta i he­la Sve­ri­ge och på hal­va di­stan­sen är han tvåa. Det är ock­så fjä­ril­sim­met som är hans fa­vo­rit.

– Det går väl­digt bra, jag lig­ger bra pla­ce­rat på de fles­ta di­stan­se­ra, be­rät­tar Ar­vid.

LI­TE I SKYMUNDAN av Ar­vid men vars me­dal­jer ock­så drog blic­kar­na till sig var Stel­la War­born. Även hon ställ­de upp i det mesta som gick men det är i bröst­sim­met hon verk­li­gen stic­ker ut. Guld på 50, 100 och 200 me­ter bröst­sim. Al­la på bröst­sim­met allt­så.

– Det är mi­na spe­ci­al­gre­nar, det jag är bäst på och det som är ro­li­gast.

Och trött­he­ten till trots var hon myc­ket nöjd med pre­sta­tio­nen som hon kän­de ba­ra bli­vit bättre och bättre. Varen­da di­stans hon fö­re­tog sig un­der hel­gen re­sul­te­ra­de i per­son­li­ga re­kord.

– Det var bättre än vad jag trod­de på in­för täv­ling­en.

Stel­la fick näs­tan he­la fjol­å­ret spo­li­e­rat på grund av åter­kom­man­de för­kyl­ning­ar och fe­ber­sjuk­do­mar - det gjor­de att det knappt blev nå­gon sim­trä­ning alls.

– Året har bör­jat väl­digt bra

högt i sin kar­riär.

– När man blir stör­re vill man va­ra med i OS och få kva­la in till sto­ra täv­ling­ar, det är må­let för jät­te­många år fram­ö­ver, be­rät­tar Stel­la.

– Att jag ska bli bäst i värl­den, sä­ger Ar­vid som sik­tar högt.

Bockstensdoppet blev som sagt re­kord­stort med 40 del­ta­gan­de klub­bar och trä­na­ren Ju­lia Nyqvist var mer än nöjd.

– Oja, många har pre­ste­rat jät­te­bra och ar­range­mang­et har flu­tit på som det ska, be­rät­tar Ju­lia.

Bild: VIKTOR AN­DERS­SON

TRIVS I VATNET. Ar­vid Kvor­ning pus­tar ut ef­ter me­daljskör­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.