Hi­sto­riskt Vm-guld i sprint­sta­fett

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Jo­nas Le­an­ders­son gjor­de det av­gö­ran­de ryc­ket och He­le­na Jans­son för­val­ta­de guld­lä­get. Sve­ri­ge vann sprint­sta­fet­ten i ori­en­te­rings-vm i Est­land. – Helt un­der­bart, sä­ger Jans­son.

För förs­ta gång­en är Sve­ri­ge världs­mäs­ta­re i sprint­sta­fett i orientering.

På hem­ma­plan i Strömstad för­ra året blev gul­det till brons när He­le­na Jans­son tap­pa­de på slut­sträc­kan. Det blev ing­en trist re­pris i est­länds­ka Vil­jan­di.

Jans­son för­val­ta­de det gyl­le­ne lä­get som Jo­nas Le­an­ders­son gav hen­ne – ett klart tryg­ga­re så­dant än i fjol – på bäs­ta sätt.

– Jag är van vid att Jo­nas skic­kar ut mig i led­ning. Här­ligt att det höll he­la vägen den här gång­en och helt un­der­bart att få springa upp­lop­pet till­sam­mans med Li­na (Strand), Jerker (Ly­sell, brons­me­dal­jör in­di­vi­du­ellt) och Jo­nas, sä­ger Jans­son.

Hon ha­de gott om tid att gå på och gjor­de inga miss­tag.

– Det kän­des lugnt och kon­trol­le­rat. Jag gjor­de kanske in­te de bäs­ta väg­va­len men jag ploc­ka­de en kon­troll i ta­get och be­ta­de av ba­nan me­to­diskt, sä­ger Jans­son.

Jans­son spa­ra­de li­te på kraf­ter­na för en even­tu­ell spurt­strid.

– Ef­ter sprint­sta­fet­ten i fjol för­stod jag att jag ha­de en del att gö­ra i löp­has­tig­het jäm­fört med de and­ra. Det har jag job­bat hårt med i vin­ter. Jag ha­de en ex­tra väx­el och om det ha­de bli­vit tajt tror jag att jag ha­de ta­git det än­då, sä­ger hon.

Det var tätt mel­lan topp­la­gen långt in på den tred­je sträc­kan. Ef­ter 13 av 17 kon­trol­ler var Jo­nas Le­an­ders­son och lö­par­na från Stor­bri­tan­ni­en, Tjec­ki­en och Schweiz sam­la­de in­om tio se­kun­der.

När ba­nor­na se­dan gick isär i en så kal­lad gaff­ling bom­ma­de bå­de brit­ten Kristi­an Jo­nes och schwei­za­ren Mar­tin Hub­mann or­dent­ligt och Le­an­ders­son kun­de gö­ra gul­d­ryc­ket. Voj­tech Kral, Tjec­ki­en, för­måd­de in­te hel­ler hänga på svens­ken.

Re­dan där var det förs­ta svens­ka sprint­sta­fett­gul­det i prak­ti­ken ett fak­tum.

– Vi har för­sökt i någ­ra år. I dag får vi verk­li­gen till det. Det tyc­ker jag att vi har för­tjä­nat, sä­ger Le­an­ders­son.

För­bunds­kap­te­nen Hå­kan Carls­son var im­po­ne­rad.

– Vi ge­nom­för det pre­cis som vi ha­de tänkt. Vi viss­te att de and­ra skul­le få svårt att hänga med om vi fo­ku­se­ra­de på tek­ni­ken och in­te gjor­de någ­ra kons­tig­he­ter. Så blev det ock­så. Vi li­ta­de på vår ka­pa­ci­tet och de and­ra la­gen föll ifrån ett ef­ter ett, sä­ger han.

Dan­mark, vars slut­lö­pa­re Maja Alm för­de la­get till guld i fjol, tog sil­ver och Schweiz slu­ta­de trea.

Bild: DONATAS LAZAUSKAS/SVENS­KA ORIENTERINGSFÖRBUNDET/TT

VIN­NA­RE. Jerker Ly­sell, längst till väns­ter, Jo­nas Le­an­ders­son, He­le­na Jans­son och Li­na Strand fi­rar Vm-gul­det i sprint­sta­fett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.