Årets förs­ta fö­re­ställ­ning på Val­lar­na, Sol­dat Fa­bi­an Bom, drog stor­publik. HN:S re­cen­sent var på plats.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

I det grö­na pro­gram­bla­det till som­ma­rens fars på Val­lar­na skri­ver bå­de pro­du­cent Jan­ne An­ders­son och skå­de­spe­lar­na Siw Carls­son och Mi­kael Rie­se­beck att årets fö­re­ställ­ning har ge­ne­re­rat fler skratt un­der re­pe­ti­tio­ner­na, än på fle­ra år. Så när far­sen Sol­dat Fa­bi­an Bom bör­jar 18.00 på sön­dags­kväl­len är för­vänt­ning­ar­na hö­ga.

Idén är ploc­kad från Nils Pop­pes film ”Sol­dat Bom” från 1948. Hur myc­ket ska man då pra­ta om fil­men, en kväll som den här? En del, såklart! Bå­de Nils Pop­pes och Jo­j­je Jöns­sons Fa­bi­an Bom job­bar som stins på en järn­vägs­sta­tion och tar värv­ning för kär­le­kens skull. Vis­sa sce­ner känns igen från fil­men. Men i hu­vud­sak är kväl­lens fö­re­ställ­ning nå­got helt an­nat.

DET SOM ÄR fil­mens sto­ra be­håll­ning, en av dem i al­la fall, är Fa­bi­an Boms ni­tis­ka punkt­lig­het och pryd­lig­het. Men det är in­te ge­nom att va­ra punkt­lig och pryd­lig Jo­j­je Jöns­son får flest skratt. Det är i stäl­let när Jo­j­je Jöns­sons Bom lå­nar någ­ra ka­rak­tärs­drag av den be­röm­de Dag Ot­to – li­te ängs­lig­het och ta­fatt­het till ex­em­pel – som Bom gör störst suc­cé på Val­lar­na.

Kväl­lens ro­li­gas­te och mest färg­star­ka ka­rak­tär är Ul­la-brit­ta Bom, en ny­skri­ven roll som spe­las av en An­ni­ka An­ders­son i hög­form. Men Mi­kael Rie­se­becks Fu­rir Berglund ut­ma­nar hen­ne om po­si­tio­nen.

När de två sam­spe­lar, som i förs­ta ak­ten där de­ras kär­lek och läng­tan ef­ter varand­ra ma­ni­fe­ste­ras för förs­ta gång­en, blir ett plus ett tre. Att åter­be­rät­ta ett skämt är säl­lan en bra idé, så jag und­vi­ker det, men när Ul­la-brit­ta Bom och Fu­rir Berglund tar ett dra­ma­tiskt av­sked blek­nar de and­ra (myc­ket me­ri­te­ra­de) skå­de­spe­lar­na i jäm­fö­rel­se.

En­semb­len är ovan­ligt stor i år. Och fö­re­ställ­ning­en in­ne­hål­ler myc­ket mu­sik och dans. Sa­ra Ax­els­son, som kom­mer från mu­si­kal­värl­den, får ex­em­pel­vis ta ton i en du­ett med An­ni­ka An­ders­son och he­la en­semb­len ko­re­o­gra­fe­ras i en slow mo­tion-dans på slu­tet. Ovän­tat, minst sagt!

SIW CARLS­SON STÅR som ett fyr­torn i det för­än­der­li­ga och är bå­de ly­san­de och själv­klar i sin roll som Fru Hård. Det är på många sätt hen­nes he­sa röst och bars­ka ka­rak­tär som hål­ler den här fö­re­ställ­ning­en ro­tad på Val­lar­na. De av publi­ken upp­skat­ta­de un­der bäl­tet-skäm­ten på­min­ner ock­så om var vi är och i vil­ken tra­di­tion fö­re­ställ­ning­en spe­las. Det är fak­tiskt när far­sen går långt ifrån fil­men den är den som ro­li­gast.

Så, lev­de fö­re­ställ­ning­en upp till pro­gram­bla­dets högt sat­ta för­vänt­ning­ar? Att en­semb­len skrat­ta­de vid ge­nom­läs­ning­en är för­stå­e­ligt. Jo­j­je Jöns­son och Lars Clas­son har skri­vit ett rik­tigt ro­ligt ma­nus. Siw Carls­son upp­gav att hon säl­lan skrat­tat så myc­ket på re­pe­ti­tio­ner­na – vil­ket sken ige­nom på Val­lar­na i kväll. Vid en sär­skilt ro­lig scen mel­lan Siw Carls­son och Mia Pop­pe kun­de in­te Mia Pop­pe hål­la sig för skratt. Och Mi­ke­al Rie­se­beck har nog rätt när han sä­ger att det­ta är den ro­li­gas­te ka­rak­tär han har spe­lat på fle­ra år.

Fö­re­ställ­ning­en in­ne­hål­ler till­räck­ligt många Bom-re­fe­ren­ser för att gå hem hos nostal­gi­ker och till­räck­ligt många fräc­ki­sar för att gå hem hos bus­kis­publi­ken. Det bäd­dar för suc­cé även på tur­nén i höst, kan man ana.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

FULLSATT. Publi­ken ström­ma­de till när Nils Pop­pes klas­si­ker vi­sa­des i fars­for­mat. Ro­li­gast på scen var An­ni­ka An­ders­son, tyck­te HN:S re­cen­sent.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

FA­BI­AN BOM. Jo­j­je Jöns­son är som ro­li­gast när han går långt ifrån Nils Pop­pes Fa­bi­an Bom, tyc­ker re­cen­sen­ten.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

FRU HÅRD. ”Siw Carls­son står som ett fyr­torn i det för­än­der­li­ga och är bå­de ly­san­de och själv­klar i sin roll.”

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

GÅ­VA. Gabri­el­la får en kru­ka av Fa­bi­an Bom, pre­cis som i fil­men.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

DUO. Mi­kael Rie­se­beck och An­ni­ka An­ders­son är far­sens två star­kast ly­san­de stjär­nor, tyc­ker re­cen­sen­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.