Att skyl­ta om gör mind­re nyt­ta

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son

LEDARSTICK 5/7. Tra­fik­ver­ket ar­be­tar vi­da­re med upp­gif­ten att upp­nå noll­vi­sio­nen, det vill sä­ga att ing­en ska dö­das el­ler bli all­var­ligt ska­dad i tra­fi­ken. In­sat­ser man gjort gick länge i rätt rikt­ning, men se­dan 2010 har tren­den av­stan­nat.

När myn­dig­he­ten tit­tat på var olyc­kor­na sker kon­sta­te­rar de att de nu främst in­träf­far på lands­vä­gar där tra­fik­sä­ker­hets­före­byg­gan­de åt­gär­der in­te gjorts. Det hand­lar ock­så om väg­sträc­kor där vägun­der­hål­let bitvis är ef­ter­satt.

Tra­fik­ver­kets re­ak­tion på den­na sta­tistik är att de se­dan för­ra året på­bör­jat en om­skylt­ning av has­tig­he­ten på des­sa väg­sträc­kor. Fram till 2025 ska he­la 425 mil få sänkt has­tig­het från 90 till 80 kilo­me­ter i tim­men.

Att det är höga has­tig­he­ter som ökar ris­ken för olyc­kor med all­var­lig ut­gång är be­vi­sat och på så sätt är åt­gär­den be­grip­lig. Men det som ock­så är be­vi­sat är att från­va­ron av tra­fik­po­li­sen ökar ten­den­sen att bil­fö­ra­re ga­sar mer än de has­tig­hets­an­vis­ning­ar som skyl­tar vi­sar. Med and­ra ord lär en kost­sam om­skylt­ning av vägar­na knap­past få den ver­kan som Tra­fik­ver­ket hop­pas på. En bätt­re åt­gärd vo­re istäl­let att för­de­la des­sa skatte­me­del till Po­lis­myn­dig­he­ten så att tra­fik­po­li­ser­na kan öka sin när­va­ro på vägar­na. Först när så sker lär folk bör­ja lät­ta på ga­sen även i prak­ti­ken.

Slut­sat­sen blir att man skul­le kun­na läg­ga ner Ar­bets­för­med­ling­en helt och hål­let.

Bild: LARS PEHRSON/SVD/TT

Svenskt Nä­rings­livs vd Ca­ro­la Lem­ne an­ser att man bör över­lå­ta Ar­bets­för­med­ling­ens upp­gif­ter till and­ra ak­tö­rer för att få ett bå­de bätt­re och bil­li­ga­re re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.