Hand­la­re miss­nöj­da med lång­tors­da­gar

Hallands Nyheter - - Varberg - JEN­NIE PERS­SON 010-471 50 26 jen­nie.pers­son@hn.se

För­ra vec­kan star­ta­de som­ma­rens förs­ta lång­tors­dag. Nytt för i år är be­ach lounge och ak­ti­vi­te­ter på tor­get. Men lyss­nar man till någ­ra av bu­ti­ker­na i cent­rum så upp­levs shop­pingsats­ning­en som en flopp.

– Det är möj­ligt­vis två da­gar i ju­li som lång­tors­da­gar­na går bra, an­nars är det to­talt vär­de­löst, sä­ger Lars Gö­rans­son, äga­re av Aka­de­mi­bok­han­deln i Var­berg.

Se­dan många år tillbaka har lång­tors­da­gar­na, el­ler Strö­get som det het­te förr, va­rit ett stå­en­de in­slag un­der som­ma­ren i Var­berg. De se­nas­te åren har ett ti­vo­li va­rit pla­ce­rat på tor­get men i år har kon­cep­tet änd­rats. Ti­vo­lit är flyt­tat till om­rå­det vid Bar­nens Badstrand och istäl­let har man sat­sat på be­ach lounge, dj och ak­ti­vi­te­ter vid tor­get. För bu­ti­ker­na i cent­rum in­ne­bär det att öp­pet­ti­der­na kan för­läng­as till kloc­kan 21.00.

NÄR HN I fre­dags, da­gen efter årets förs­ta lång­tors­dag, frå­ga­de fle­ra bu­ti­ker i cent­rum hur de upp­lev­de kväl­len var många eni­ga om att den in­te re­sul­te­ra­de i nå­gon stör­re kund­till­ström­ning.

– Tu­ris­ter­na har sä­kert in­te kom­mit än och det var ju rätt då­ligt vä­der. Men jag upp­le­ver nog att folk är ute för att kol­la vad som hän­der i stan, in­te för att shop­pa på tors­da­gar­na. Vi ha­de in­te så myc­ket att gö­ra, här var det otro­ligt lugnt, sä­ger Em­ma Petric, säl­ja­re på Kap­pahl.

Sand­ra Johansson, säl­ja­re på Gi­na Tri­cot, hål­ler med om att lång­tors­da­gen in­te gav spe­ci­ellt myc­ket re­sul­tat.

– Det var in­te en bra kväll för oss. Man märk­te att det var mind­re folk i stan, det bru­kar va­ra mer folk i rö­rel­se. Men fö­re­gå­en­de år tyc­ker jag nog att det bru­kar dra en del folk, så det ska bli spän­nan­de att se hur det blir i som­mar, sä­ger hon.

ÄVEN AND­RA BU­TI­KER som HN pra­tat med sä­ger att kun­der­na lös med sin från­va­ro un­der tors­dags­kväl­len. Lars Gö­rans­son på Aka­de­mi­bok­han­deln tyc­ker att lång­tors­da­gar­na in­te läng­re har den drag­nings­kraft som fun­nits ti­di­ga­re år.

– En var­ber­ga­re går in­te ner till stan när man kör med sam­ma ti­vo­li och sam­ma ås­na år efter år. Om man in­te ens får ner folk till stan, hur ska man då få in dem i bu­ti­ker­na? Nu när man änt­li­gen fått bort det för­ban­na­de ti­vo­lit så kanske det ska­par för­ut­sätt­ning­ar för ak­ti­vi­te­ter på tor­get och fler folk, sä­ger han.

Pre­cis som för Em­ma Petric och Sand­ra Johansson så var in­te årets förs­ta lång­tors­dag nå­gon stör­re sälj­k­väll för ho­nom.

– Det är in­te lätt att gö­ra en ut­vär­de­ring av årets lång­tors­dag, det har ju ba­ra va­rit en dag men för oss var det en då­lig kväll. Lång­tors­da­gar­na var väl­digt lyc­kat un­der någ­ra år, men jag tyc­ker in­te att det fun­nits nå­gon rik­tig han­dels­plan för det. Det har gått li­te i stå de se­nas­te åren, sä­ger Lars Gö­rans­son.

NÅG­RA AV AR­RAN­GÖ­RER­NA bakom lång­tors­da­gar­na är Var­berg Han­del och Mark­nad Var­berg. Mag­nus Thom­son är nä­rings­livs­ut­veck­la­re på Mark­nad Var­berg.

– Jag har ab­so­lut re­spekt för en­skil­da hand­la­re som in­te sål­de till­räck­ligt. Men jag har hört från an­nat håll att det fanns hand­la­re som haft en jät­te­bra kväll. Men det är såklart val­fritt om man vill ha öp­pet el­ler in­te. Sen vet vi att den förs­ta vec­kan är svår för de sto­ra tu­rist­mas­sor­na har in­te kom­mit hit än. Vi läg­ger in­te hel­ler allt krut på den förs­ta lång­tors­da­gen, sä­ger han.

Mag­nus Thom­son me­nar att tan­ken med att ha kvälls­öp­pet var­je tors­dag i det sto­ra he­la hand­lar om att mark­nads­fö­ra Var­berg.

– Vi vill ska­pa en at­trak­tiv stads­kär­na och han­deln är ba­ra ett av ele­men­ten un­der lång­tors­da­gar­na, ett an­nat är till ex­em­pel kro­gar­na. Lång­tors­da­gar­na har på­gått i många år och jag har svårt att se att det läggs ner. Det är ett lu­rigt event, men vi kan in­te vi­ka ner oss för en­skil­da hin­der. Vi kom­mer gö­ra en ut­vär­de­ring i au­gusti.

Bild: JEN­NIE PERS­SON

KRI­TISK. Lars Gö­rans­son på Aka­de­mi­bok­han­deln i Var­berg an­ser att hand­lar­na en­dast gynnas två lång­tors­da­gar un­der he­la som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.