5 frå­gor till...

Hallands Nyheter - - Varberg - LOT­TA OLS­SON lot­ta.ols­son@hn.se

... Christi­na Al­mén som är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Re­ko-ring i Var­berg. Det är ett nytt för­sälj­nings­sätt för lo­kal­pro­du­ce­rad mat som har lan­dat i Var­berg. Med hjälp av so­ci­a­la me­di­er ska han­del ut­an mel­lan­hän­der tas till ny ni­vå.

* Hur fun­ge­rar kon­cep­tet? – En pro­du­cent gör en an­nons i vår Fa­ce­book­grupp där han be­skri­ver si­na va­ror och hur pro­duk­tio­nen går till. Sen gör kon­su­men­ten en be­ställ­ning un­der an­non­sen i en kom­men­tar, till ex­em­pel ett flak ägg. Så bo­kar pro­du­cen­ten in det och tar med va­ran till ut­läm­nings­plat­sen som just nu är på Bir­ger Svens­sons väg.

* Var­i­från kom­mer idén? – Det star­ta­de i Fin­land för ett par år se­dan. I Sve­ri­ge har det fun­nits se­dan ja­nu­a­ri. Då fanns det tre ring­ar, som det kal­las. I dag finns det 25 så det spri­der sig som en löp­eld. Den i Sköv­de har 6000 med­lem­mar och säl­jer mat för 100000 kro­nor per till­fäl­le. Det är allt­så väl­digt myc­ket mat som by­ter hän­der. * Går det in­te ba­ra att hand­la i mat­af­fä­ren? – Tan­ken är att det här le­der till så li­te ad­mi­nist­ra­tion som möj­ligt för pro­du­cen­ten. Man ska ba­ra va­ra på plats en tim­me varan­nan vec­ka och man har ing­et svinn ef­tersom allt är för­bo­kat, det blir väl­digt ef­fek­tivt. Som kon­su­ment går det att hand­la från fle­ra mat­pro­du­cen­ter sam­ti­digt och kanske hit­ta så­dant som man in­te hit­tar i mat­bu­ti­ker, till ex­em­pel säljs det gran­skotts­si­rap i Borås. Och man får ett an­sik­te på va­ran, det blir en an­nan öp­pen­het.

* Vad in­ne­bär det för det lo­ka­la nä­rings­li­vet? – Jag tyc­ker in­te att man ute­slu­ter and­ra verk­sam­he­ter för det kom­mer än­då in­te fin­nas allt i vå­ra ring­ar. Men visst kan det på­ver­ka en del, till ex­em­pel kanske bu­ti­ker säl­jer mind­re kött om folk kö­per di­rekt från pro­du­cen­ter­na. Med det sig­na­le­rar till bå­de bu­ti­ker och pro­du­cen­ter att det finns en ef­ter­frå­gan för and­ra ty­per av va­ror.

* När drar ni i gång? – Vi la upp Fa­ce­book­grup­pen den 13 ju­ni och har re­dan över 700 med­lem­mar. Så förs­ta till­fäl­let blir den 13 ju­ni och se­dan kom­mer vi ha ut­läm­ning varan­nan tors­dag.

”Man ska ba­ra va­ra på plats en tim­me varan­nan vec­ka och man har ing­et svinn ef­tersom allt är för­bo­kat”

CHRISTI­NA AL­MÉN

Bild: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.