Fle­ra stöl­der från ham­nar – trio åta­las

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

Tre män greps av po­li­sen på en rast­plats vid E6 - det vi­sa­de sig att de­ras skåp­bil var ful­las­tad med stul­na båt­mo­to­rer. Nu åta­las tri­on.

Nat­ten mot den 31 maj fick po­li­sen syn på en skåp­bil som stod på Tor­pa­sjöns rast­plats vid E6. Patrul­len kän­de igen for­do­net från en ti­di­ga­re brotts­ut­red­ning och kun­de se en båt­mo­tor skym­ta fram vid fö­rar­hyt­ten. De val­de att vän­ta in äga­ren till skåp­bi­len. En per­son­bil kom efter ett tag till rast­plat­sen och när po­li­ser­na när­ma­de sig bi­len flyd­de en av pas­sa­ge­rar­na. Man­nen sprang över mo­tor­vä­gen och en hund­patrull som be­fann sig i Fril­le­sås till­kal­la­des. Hun­den fick snabbt upp ett spår och man­nen greps un­der en klip­pa en bit in i sko­gen.

DE TVÅ AND­RA män­nen som fär­da­des i bi­len greps på plats. I bi­len fanns det en stu­len båt­mo­tor och i skåp­bi­len hit­ta­de po­li­sen yt­ter­li­ga­re fy­ra mo­to­rer till ett gods­vär­de på cir­ka 471 000 kro­nor. Nu är tri­on miss­tänkt för stöl­der från båt­plat­ser i Fril­le­sås, Ås­klos­ter, Bua, Espe­viks hamn och vid Bal­gö bryg­ga norr om Var­berg i slutet av maj.

Tri­on gjor­de sitt natt­li­ga be­sök i Bua hamn nå­gon gång mel­lan den 28 och den 29 maj. De miss­tänk­ta tju­var­na ska ha dra­git upp bå­ten som sjö­sat­tes da­gen in­nan - på land och ta­git med sig mo­torn.

Men var­ken Båt­fjor­dens hamn el­ler Bua båtsäll­skap tyc­ker att båt­mo­tor­stöl­der är nå­got stort pro­blem.

– Vi har natt­vak­ter un­der som­mar­sä­song­en. För tre till fy­ra år se­dan var de här och tog någ­ra mo­to­rer vec­kan efter vi ha­de slu­tat med vakt. Men se­dan dess har vi in­te haft någ­ra pro­blem, sä­ger Kris­ter Storm på Bua båtsäll­skap.

– Det rör sig mer folk i ham­nen nu när det finns ställ­plat­ser för hus­bi­lar. Men vi har haft up­pe dis­kus­sio­ner om att vi kanske ska skaf­fa en natt­vakt, sä­ger ord­fö­ran­den i Båt­fjor­dens hamn Ken­neth Bern­ts­son.

DEN ÅTA­LA­DE TRI­ON ska ock­så ha be­sökt små­båts­ham­nen i Fril­le­sås och sku­rit loss för­töj­ning­ar­na och dra­git in bå­ten till stran­den där ut­om­bordsmo­torn sku­rits loss. Bå­ten släpp­tes se­na­re i väg. En Kungs­bac­ka­bo väck­tes en morgon av en gran­ne som ha­de sett hans båt på en bild på Fa­ce­book - den låg då på stran­den i Vass­bäck.

Till­vä­ga­gångs­sät­tet ha­de va­rit det­sam­ma un­der samt­li­ga stöl­der. Män­nen ska ha så­gat el­ler sku­rit bort för­töj­ning­ar­na och där­ef­ter stu­lit mo­torn.

I po­lis­för­hör har män­nen be­rät­tat att de köpt båt­mo­to­rer­na på en par­ke­ring i Var­berg. Men vid se­na­re för­hör er­kän­ner de stöl­der­na. I vec­kan åta­la­des män­nen för fem stöl­der vid Var­bergs tings­rätt.

”Vi har haft up­pe dis­kus­sio­ner om att vi kanske ska skaf­fa en natt­vakt”

KEN­NETH BERN­TS­SON ord­fö­ran­de Båt­fjor­dens hamn

Bild: PO­LI­SEN

STÖLDGODS. I skåp­bi­len som stod par­ke­rad på en rast­plats vid E 6 hit­ta­des fle­ra stul­na båt­mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.