Fal­ka­gård är ing­et ut­satt om­rå­de

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅ­KAN BERGSTRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Vad som för­vän­ta­des re­dan häromå­ret har nu skett: Po­li­sen de­fi­ni­e­rar in­te läng­re Fal­ka­gård som ett pro­blem­om­rå­de, ett så kal­lat ut­satt om­rå­de.

”Här är ju så lugnt att det skri­ker om det”, sa en bo­en­de för­ra året när Hal­lands Nyheter upp­märk­sam­ma­de att bo­stads­om­rå­det Fal­ka­gård i Fal­ken­berg fort­fa­ran­de klas­sa­des som ett ut­satt om­rå­de i en riksö­ver­syn från po­li­sens Na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning.

Den lo­ka­la po­lis­led­ning­en gniss­la­de ock­så tän­der, ef­tersom man me­na­de att ka­te­go­ri­se­ring­en bygg­de på gam­la da­ta. När man på na­tio­nell ni­vå gått ige­nom brottsan­mäl­ning­ar och an­nan sta­tistik så var det ing­en pin­färsk bild som väx­te fram.

SÅ FAL­KA­GÅRD LEV­DE på gammalt ryk­te: För fem–sex år se­dan var det en rad bil­brän­der, oupp­kla­ra­de brotts­fall och kon­flik­ter i om­rå­det. När ett mord i Fal­ka­gårds ute­mil­jö hös­ten 2013 kun­de kopp­las till ett löst nät­verk av kri­mi­nellt be­las­ta­de, de fles­ta väl kän­da av po­li­sen, så togs det som ett tec­ken på att Fal­ka­gård var en spel­plan för grov kri­mi­na­li­tet. När po­li­sen in­te hel­ler kun­de lö­sa mor­det, och ha­de up­pen­ba­ra pro­blem att få fram vitt­nes­mål från de in­blan­da­de, så fram­stod myn­dig­he­ter­na som makt­lö­sa.

Då, möj­li­gen då, kun­de Fal­ka­gård del­vis pas­sas in i det som po­li­sen an­ser kän­ne­teck­nan­de för ett ut­satt om­rå­de och som man vill fäs­ta upp­märk­sam­he­ten på: ”Ett ut­satt om­rå­de är ett geo­gra­fiskt av­grän­sat om­rå­de som ka­rak­tä­ri­se­ras av en låg so­cio­e­ko­no­misk sta­tus där kri­mi­nel­la har en in­ver­kan på lo­kal­sam­häl­let. I des­sa om­rå­den finns en mängd risk­fak­to­rer som kan le­da till en bris­tan­de fram­tids­tro såsom ar­bets­lös­het, ohäl­sa och miss­lyc­kad skol­gång.”

Kort sagt, ett om­rå­de som kän­ne­teck­nas av ett be­ty­dan­de ut­an­för­skap, där sam­häl­lets sta­bi­li­tet sva­ja­de. Men efter de tur­bu­len­ta ti­di­ga­re åren har Fal­ka­gård bli­vit lug­na­re och sta­bi­la­re och den lo­ka­le po­lis­che­fen Chris­ter Bart­holds­son kon­sta­te­ra­de för­ra året: ”Fal­ka­gård har ge­nom­gått en väl­digt po­si­tiv ut­veck­ling på re­la­tivt kort tid.”

FLE­RA SAMVERKANDE or­sa­ker kan no­te­ras, som att ett för­e­nings­liv med till ex­em­pel det liv­ak­ti­ga fot­bollsla­get FC Fal­ka­gård har gett om­rå­det själv­för­tro­en­de och iden­ti­tet, att kri­mi­nel­la flyt­tat el­ler rent av vux­it från sin brotts­lig­het, att po­lis och and­ra myn­dig­he­ter ak­tivt ar­be­tat med pro­ble­men. Och vad man lätt glöm­mer är att fle­ra av de ti­di­ga­re in­blan­da­de fak­tiskt bod­de på an­nat håll i stan, att kopp­ling­en till Fal­ka­gård be­rod­de mer på en­skil­da per­so­ners kom­pi­san­knyt­ning än tyd­ligt fäs­te. Fal­ka­gård var kanske mer ett till­håll än ett fäs­te för kri­mi­na­li­tet.

Av ut­sat­ta om­rå­den i Hal­land, med po­li­sens de­fi­ni­tion, finns nu ba­ra ett: An­ders­berg i Halm­stad.

Bild: HÅ­KAN JOHANSSON/ARKIV

NATTLIG SYN. En som­mar­natt för tre år se­dan gick hov­rät­ten syn på Fal­ka­gård, efter mor­det ut­om­hus som för­blev oupp­kla­rat. Det var då. Nu lugnt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.