Lööf: Stå upp mot na­zis­men

Cen­ter­le­da­ren: ”Den hör in­te hem­ma nå­gon an­nan­stans än på histo­ri­ens sop­tipp”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf upp­ma­nar till att stå upp mot na­zism och an­nan ex­tre­mism.

– Vik er in­te. Ut­an stå upp. An­stän­dig­he­ten be­hö­ver er, sa­de hon i sitt Al­me­dal­stal.

Om­kring 4 000 åhö­ra­re i Al­me­dals­par­ken i Vis­by fick hö­ra Lööf ma­na till kamp mot ex­tre­mism. Hon påmin­de om att 500 na­zis­ter mar­sche­ra­de på Faluns ga­tor förs­ta maj. Lööf be­skrev var­je steg de tog som en kränk­ning av dem som drab­bats av För­in­tel­sen.

– Det gör att jag mår il­la. Det gör att jag skäms.

Lööf upp­ma­na­de till att ”stå pall” och ”stå upp” mot na­zis­men och un­der­strök att an­stän­dig­he­ten krä­ver det.

– Den hör in­te hem­ma här i Al­me­da­len. Den hör in­te hem­ma nå­gon an­nan­stans än på histo­ri­ens sop­tipp, sa­de Lööf.

För det fick hon ta­lets längs­ta ap­plå­der.

Cen­ter­le­da­ren tog ock­så upp isla­mis­tisk ex­tre­mism och ter­ro­rism. Hon kal­la­de ter­ro­ris­ter­na för fe­ga kräk och var märk­bart rörd när hon be­skrev hur man rik­tat in sig på barn och unga vid bomb­då­det i Man­ches­ter.

– Det kny­ter sig i ma­gen på mig när Sä­po sä­ger att tu­sen­tals ra­di­ka­la isla­mis­ter finns i Sve­ri­ge. Mitt ibland oss, sa­de Lööf.

Ta­let hand­la­de i öv­rigt om det ”bort­glöm­da Sve­ri­ge”. Hon an­kla­ga­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för att ”age­ra ar­bets­le­da­re” i det nya klas­sam­häl­le som nu byggs.

– Var Ste­fan Löfven än be­fin­ner på sin re­sa ge­nom Sve­ri­ge så bor­de han lig­ga sömn­lös i natt, sa­de Lööf.

Hon vill se en helt an­nan jobb­po­li­tik än So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas för att få ned den höga ar­bets­lös­he­ten för ny­an­län­da, låg­ut­bil­da­de och funk­tions­hind­ra­de. Lööf vill bland an­nat ha fler enk­la jobb, läg­re in­gångs­lö­ner och att det ska bli bil­li­ga­re för fö­re­ta­gen att an­stäl­la.

Cen­tern fö­re­slår ock­så att tur­ord­nings­reg­ler­na för an­ställ­da i fö­re­tag med upp till 50 an­ställ­da ska av­skaf­fas. Lööf tyc­ker att de med­ar­be­ta­re som kom­plet­te­rar sin kom­pe­tens bor­de få be­talt i ökad trygg­het när fö­re­ta­get stäl­ler om.

– Det ska va­ra yr­kes­skick­lig­het och kom­pe­tens som ska va­ra väg­le­dan­de för om man får stan­na el­ler in­te, sä­ger hon.

För­sla­get väl­kom­nas av Fö­re­ta­gar­na, vars vd Günt­her Mår­der be­döm­de att det skul­le få små­fö­re­tag att vå­ga växa och an­stäl­la fler.

Ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Yl­va Johansson (S) är dä­re­mot kri­tisk.

– Att helt ta bort reg­ler­na för kanske en mil­jon an­ställ­da är ju att öpp­na för ett god­tyc­ke som drab­bar en­skil­da in­di­vi­der, sä­ger hon.

Cen­tern vill ock­så att ar­bets­för­med­ling ska tas ifrån Ar­bets­för­med­ling­en och att istäl­let ge pri­va­ta ar­bets­för­med­la­re be­talt efter pre­sta­tion. Som mest ska de kun­na få 100 000 kro­nor om de ord­nar ett var­ak­tigt jobb un­der två år till en lång­tids­ar­bets­lös.

– Det har vi ju in­te så go­da er­fa­ren­he­ter av ti­di­ga­re, med jobbcoacher och eta­ble­rings­lot­sar. Jag tror att man ska va­ra li­te för­sik­tig med den ty­pen av ex­pe­ri­ment, sä­ger Johansson.

Cen­tern la­de igår även fram fle­ra mind­re kon­tro­ver­si­el­la för­slag. Par­ti­et ska i sitt bud­get­för­slag för 2018 sat­sa 900 mil­jo­ner kro­nor bland an­nat på att öka plat­ser­na på yr­kes­hög­sko­lan från 30 000 till 35 000. (TT)

FOTO: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT

”Vik er in­te”. Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf ma­na­de till kamp mot ex­tre­mism un­der går­dags­kväl­lens tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.